Känner du till Landskapskonventionen?

Jag läser på om allt möjligt idag, bl.a. om Europeiska Landskapskonventionen:

Sverige signerade landskapskonventionen redan 2001 och ratificerade den 2011.

Vad är ett landskap?
”Landskapskonventionen understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. Landskapskonventionen utgår från landskapet som helhet och betonar en bred, sektorsöverskridande tolkning av landskapsbegreppet. Konventionen lyfter landskapet som grund för människors välbefinnande, hälsa och estetiska upplevelser och den innefattar alla typer av landskap som människor möter i sin vardag.”

I den europeiska landskapskonventionen definieras landskap som ”ett område sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspelet mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”. Hur landskapet uppfattas handlar om relationen mellan människa och plats. Upplevelser är inte bara visuella utan handlar även om ljud, lukt, känsla, minnen och associationer. Landskapskonventionen innehåller också en tydlig demokratisk aspekt. Den lyfter fram landskapets sociala betydelse och understryker vikten av att såväl dagens som kommande generationer ska ges möjlighet att delta aktivt i värdering och förvaltning av landskapet.”

Landskapskonventionen berör alla landets medborgare men det är framför allt myndigheter, regionala organ och kommuner som har ett ansvar att genomföra konventionen.”

Europeiska landskapskonventionen – PBL kunskapsbanken – Boverket  

Hur landskapet uppfattas handlar om relationen mellan människa och plats (Landskapskonventionen).
Vilka räknas som ”människor” i anknytning till denna plats enligt tjänstemän och politiker i Östhammars kommun? Det är en retorisk fråga.

You may also like...