Östhammars kommun: ”Målsättning är att värna om ett trovärdigt intryck av Öregrunds hamnområde”

Definition av värna? Definition av trovärdigt? Definition av intryck?
När på året har kommunfullmäktige och ”Sektor samhälle” den här målsättningen, att Öregrunds hamnområde ska ge ett ”trovärdigt” intryck?

Vems tur är det denna gång att leka stadsarkitekt i Öregrund?
Jag har läst detaljplanen för Öregrunds hamnområde – igen. Det är inga större fel på den, men kommunen verkar tycka det är kul att producera dokument, som de själva inte bryr sig om att följa.

Vad sägs om det här? Låter bra, eller hur? Citat jag plockat ut från detaljplanen:

De centrala delarna är av riksintresse för kulturmiljövården. Läget med en front mot öppet hav är också ett särskilt värde.

Öregrunds stadskärna är även av riksintresse för kulturmiljövården och ska skyddas så att dess särskilda värden inte skadas eller förstörs.

I huvudsak innebär planens bestämmelser att miljön skall bevaras så som den är idag. Detta motiveras av de kulturhistoriska värdena och hamnområdets särskilda värde för invånare och besökare.

Gemensamt för hela planområdet är att det utgör en kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö. Detta ställer krav på byggnader och andra anläggningars utformning både vid nybyggnad och vid ombyggnad.

Planen har försetts med en ”portalbestämmelse” som anger att områdets kulturvärden ska beaktas vid alla typer av förändringar.

Detaljplanens målsättning är att värna om ett trovärdigt intryck av Öregrunds hamnområde, där hamnen och hamnstadens historia även fortsättningsvis är avläsbar. Hamnområdets kulturvärden skall beaktas vid alla typer av förändringar och även naturliga förutsättningar, som ännu bevarade klipphällar och stränder, skall värnas.

Avsikten är att bebyggelsemiljön skall bevaras som den är idag.

Beträffande all bebyggelse och alla åtgärder i planområdet är det de äldre sjöbodarna och hamnmagasinen och deras gestaltning som bör vara vägledande och byggnaderna skall ha karaktär av sjöbodar/magasin.

………………………………………

Detaljplanen finns att läsa här på bloggen på menyraden vid ”Öregrunds utveckling”.

You may also like...