Östhammars kommun: ”Målsättning är att värna om ett trovärdigt intryck av Öregrunds hamnområde”

Hur gör andra kommuner med sommarkrogar, inglasade uterum och terrasser? De har regler och riktlinjer!

När på året har kommunfullmäktige och ”Sektor samhälle” den här målsättningen, att Öregrunds hamnområde ska ge ett ”trovärdigt” intryck?

Vems tur är det att leka stadsarkitekt i Öregrund tillsammans med krögarföreningen i Öregrund?

Jag har läst detaljplanen för Öregrunds hamnområde – igen. Det är inga större fel på den, men kommunen verkar tycka det är kul att producera dokument, som de själva inte bryr sig om att följa, särskilt när det handlar om Öregrund.

Vad sägs om det här? Låter bra, eller hur? Citat jag plockat ut från detaljplanen:

De centrala delarna är av riksintresse för kulturmiljövården. Läget med en front mot öppet hav är också ett särskilt värde.

Öregrunds stadskärna är även av riksintresse för kulturmiljövården och ska skyddas så att dess särskilda värden inte skadas eller förstörs.

I huvudsak innebär planens bestämmelser att miljön skall bevaras så som den är idag. Detta motiveras av de kulturhistoriska värdena och hamnområdets särskilda värde för invånare och besökare.

Gemensamt för hela planområdet är att det utgör en kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö. Detta ställer krav på byggnader och andra anläggningars utformning både vid nybyggnad och vid ombyggnad.

Planen har försetts med en ”portalbestämmelse” som anger att områdets kulturvärden ska beaktas vid alla typer av förändringar.

Detaljplanens målsättning är att värna om ett trovärdigt intryck av Öregrunds hamnområde, där hamnen och hamnstadens historia även fortsättningsvis är avläsbar. Hamnområdets kulturvärden skall beaktas vid alla typer av förändringar och även naturliga förutsättningar, som ännu bevarade klipphällar och stränder, skall värnas.

Avsikten är att bebyggelsemiljön skall bevaras som den är idag.

Beträffande all bebyggelse och alla åtgärder i planområdet är det de äldre sjöbodarna och hamnmagasinen och deras gestaltning som bör vara vägledande och byggnaderna skall ha karaktär av sjöbodar/magasin.

Detaljplanen finns att läsa här på bloggen på menyraden vid ”Öregrunds utveckling”.
……………………………………

I Östhammars kommuns årsbudget 2023:
Det ska alltid vara lätt att få kontakt med Östhammars kommun, för att känna delaktighet och inflytande. En god information och bra kommunikation med våra medborgare och medarbetare skapar förutsättningar för väl förankrade beslut.
arsbudget-2023-kf.pdf (osthammar.se)

Snart stänger alla restauranger för säsongen
Så här brukar det se ut på Hamntorget när sommarkrögarna stängt för säsongen och åkt hem till sig. Det är inte så att ’Östhammars kommun’ (politiker och tjänstemän) inte har en aning om att det ser ut så här i Öregrund större delen av året – det är helt enkelt så att ’kommunen’ gillar att det ser ut så här, för annars skulle det inte se ut så här. För att visa sin uppskattning har sektor ”samhälle” låtit avsätta ytterligare offentlig mark till sommarkrögarna – en sopstation i stadskärnan. Och, krögarna går nu och väntar på att bryggorna ska breddas och på ett nytt bryggdäck så att de kan komma ut där också med serveringar. Skattebetalarna i Östhammars kommun står för hela kalaset.

Och nej, de här krögarna betalar inte en enda krona i skatt till Östhammars kommun! De betalar skatt bara till staten eftersom de alla är aktiebolag.

Det finns på riktigt Öregrundsbor som menar att de här krögarna drar in så mycket pengar till kommunen att det är därför som det finns bibliotek och vårdcentral i Öregrund.

Även OM krögarna och deras personal var folkbokförda i Östhammars kommun och betalade inkomstskatt här (men de bor i andra kommuner) så har de ingen rätt att skatta sig fria från att hålla snyggt! Eller jo, det anser de ju att de har rätt till. De slipper se sin egen skit när de stängt för säsongen och dyker upp i april-maj igen – och bygger ut terrasserna ännu större medan kommunen välvilligt tittar åt ett annat håll.

Det är bara Briggen/SeaSide som äger marken som deras terrass står på, övriga krögares terrasser står på kommunal mark – GRATIS!

Det här är bara några av alla tusentals bilder jag har samlat på mig genom åren:

You may also like...