Östhammars kommuns lösning för oskyddade trafikanter i Öregrunds stadskärna: mer trafik och fler parkeringsplatser

TRAFIKVERKET
Åtgärdsvalsstudie – Bristande anslutning till färjeläget i Öregrund Ärendenummer: TRV 2017/60672
Problembeskrivning, citerat från sidan 34:
FULLTEXT01 (diva-portal.org)

Gång och cykel
Hela sträckan genom Öregrunds tätort är bristfällig på olika sätt för oskyddade trafikanter.
Inom utredningsområdet är infrastrukturen till stor del undermålig för oskyddade trafikanter och trafiksystemet verkar inte vara fullt ut planerat för gång- och cykeltrafik.
Separeringsgrad mellan oskyddade trafikanter och övriga trafikslag är bristande och infrastrukturen för oskyddade är inte sammanhängande. Det finns inga hastighetssäkrade passager eller sträckor.
* I princip avsaknad av cykelinfrastruktur och det är ofta oklart var cyklister ska placera sig. Observationer visar att de ibland kryssar mellan motorfordon som köar till färjan.
* Även om det till stor del finns trottoarer är de ofta smala speciellt i hamnområdet. Sommartid när många besökare rör sig i Öregrund kan det bli trångt och fotgängare tvingas ut i gatan.
* Vissa delar av gatunätet är inte tillräckligt stort för att tunga fordon ska kunna förflytta sig samtidigt som oskyddade trafikanter har tillräckligt med utrymme.
* Det finns brister i vintervägunderhåll som ger brister i framkomlighet och döljer vägmarkeringen. Gående kan också pga. is och snö på trottoarer tvingas ut i körbanan.
* Tillgänglighetsanpassningen av infrastrukturen har generellt stora brister t.ex. hållplatsen vid färjeläget.
* Vägvisning och ledning saknas till stor del.
* Sommartid tar evenemang och verksamheter (uteserveringar, marknadsstånd etc.) utrymme för oskyddade trafikanter i anspråk vilket tvingar ut oskyddade trafikanter bland fordonen. Detta förvärras av att antalet oskyddade trafikanter är många och ofta verkar fotgängare uppfatta genomgående gata till färjeläge som ett gångfartsområde. Det har observerats hur barn sprungit mitt på körbanan.

ÖSTHAMMARS KOMMUNS LÖSNING PÅ PROBLEMET FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER?

Kommunen skapade VISION ÖREGRUND: ”Vi vill ta ett helhetsgrepp genom att till exempel utöka parkeringsmöjligheterna och få kollektivtrafik till hamnen hela året.” (UNT.se 20 januari 2021)

När andra kommuner och städer planerar för så mycket bilfritt som möjligt i centrum, planerar Östhammars kommun för mer trafik och fler bilparkeringar i Öregrunds stadskärna.

Olika personer och grupperingar i kommunhuset ’äger’ Öregrund och vill prägla med sitt: Se vad jag åstadkommit! Nu är det din tur att leka samhällsplanerare i Öregrund.

Varför inte resa en staty över varje präglande ”stadsarkitekt” vid randen av Träsket?

You may also like...