”Fan trot” om Lilla insjön i Öregrund

Visste du att de tre holmarna i Lilla insjön i Öregrund heter Snäckan, Björkholmen och Rom? Rom! Det du! Ett anspråksfullt namn på en holme.
En gång i tiden var det här en glittrande insjö, men endast rudor (”Östhammarsfisk”) trivdes i sjön enligt Eric Dahlbergs utredning år 1691.
År 1940 berättade Hulda Palme att när stadens brunnar torkade hämtade Öregrundsborna sitt vatten i Lilla insjön. Det vi idag kallar ”Träsket” var den här tiden en fin sjö med avrinning i ett dike ned till saltsjön.
På några ställen var sjön 17 meter djup ”som numera genom kraftig utfyllning på senare år är ej sig lik från fordom.”
Insjön fick växa igen och förvandlades till ett träsk med stillastående vatten.

I Lilla insjön fanns/finns de tre holmarna Snäckan, Björkholmen och Rom. Rom är den största holmen och ungdomarna i Öregrund höll till på holmen under somrarna på 1800-talet. På Rom finns en nu helt överväxt stensättning och den var svår att hitta redan år 1940.
I ortspressen annonserade staden om holmarna som kunde arrenderas – förmodligen var holmarna odlingsbara.

Öregrundsborna rodde med ekor i Lilla insjön. Vintertid åkte man skridskor och slängkälke på isen. De som hade isskåp (frysar) tog på vintern upp stora isblock på 1 x 0,5 meter och använde isblocken på sommaren till olika behov.

Den första bandymatchen i Öregrund ägde rum på 1920-talet på Lilla insjön. Öregrunds bandyherrar fick stryk av Östhammar.
I sydvästra delen av insjön fanns en hoppbacke för skidor. Det var Oscar Leufstadius som tog initiativ till hoppbacksanläggningen.

Omkring sekelskiftet 1800-1900 byggdes huset Framnäs på holmen Snäckan av målare Lindgren. Huset såldes på 1920-talet till Öregrunds stad, som använde huset som epidemisjukhus för de som smittats med difteri. Patienterna hämtades vid landsvägen av stadens polis, som rodde patienterna till sjukhuset på holmen. 1934 sålde Öregrunds stad huset till en fyrmästare John Ahlinder, som anlade en brygga på pålar från kanten av landsvägen ut till holmen, för att slippa den långa omvägen från Kavaröbrovägen. I början av 1980-talet sålde Ahlinder Framnäs till tevehallåan Gerd Almgren.

Framtiden för Lilla insjön i den kommunala översiktsplanen
”Den lilla insjön är idag på vissa ställen en igenväxt djungel och det går knappast att skymta något vatten. Visserligen står det i en kommunal översiktsplan 1990 om Träsket att en mindre renad sjöyta skall bevaras, men de’ är väl som Rellingen sa: Fan trot”

”Genom utfyllningen har de tre holmarna, som en gång var kajornas hemvist, så gott som försvunnit och kommande släktled kommer ej att ha en aning om vilken vacker liten insjö träsket en gång varit.”

(Källa text och bild: Gösta Öbergs arkiv på Öregrunds hembygdsgård)

You may also like...