Öregrund – vid Dalälvens mynning

Visste du att Öregrund kunde ha hamnat vid Dalälvens mynning i Rotskär i Skutskär?

Jag läser Riksantikvarieämbetets rapport Medeltidsstaden 63 – Östhammar Öregrund. Här finns både kända och en del för mig okända fakta om Öregrund.
Efter branden år 1573 i det redan anlagda Öregrund fanns den här notisen att läsa i Kungliga kansliets diarium 11 april 1573:

”Öregrunds borgare berätte vm then brandh, som haffuer gått öffuer staden, ther egenom the äre bleffne vtharmede. Begäre wette, om the skole bygge op staden igen på samme rum.” – – –

Efter den stora branden befalldes Öregrunds borgare att bygga en ny köpstad ”på Rotskär i Dalälvens mynning”. Det blev inget av med det! Staden Öregrund återuppbyggdes på samma ställe.

Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Rapport Medeltidsstaden 63. The Central Board of National Antiquities and the National Historical Museums.
Sverker Söderberg: Östhammar Öregrund.

You may also like...