Medborgarsynpunkt: Öregrunds kulturmiljö är inget särintresse!

Citat handling KS-2021-11-176 (Östhammars kommuns diarium)

NYA AVTAL MED KRÖGARNA
Jaha, Östhammars kommun ska säga upp markavtalen med krögarna runt Hamntorget? Avtalen ska skrivas om, sägs det. Några mycket enkla frågor har triaden Ulf Andersson, Marie Berggren och Elin Dahm i ”sektor samhälle” fortfarande inte visat någon vilja att svara på: Ska de nya avtalen skrivas utifrån hur det ser ut nu? Och när kommunen släppt ut krögarna på de breddade bryggorna och trädäcken – innebär det att Öregrundsborna ska titta på dubbelt så många tomma sommarterrasser höst, vinter och vår, de befintliga och de nya på de breddade bryggorna, som även Öregrundsbor är med och finansierar via skatten?

Inget svar är också ett svar. Av erfarenhet vet jag att i Östhammars kommun kan inget vara så dåligt att det inte kan bli värre.

Det spelar ingen roll om taxan för markupplåtelse är 5 kronor eller 500 kronor per kvadratmeter. Det blir mer pengar till kommunkassan, så därför är det ju bra om kommunen upplåter så mycket medborgarmark som möjligt, eller hur?

REPRESENTATIVITETEN BAKOM MAKTEN OCH BESLUTEN?
Det finns så många olika intressen att lyssna på och att tillfredsställa, menar ”kommunen”, som ibland representeras av några få i kommunhuset och ibland är ”vi alla” kommunen när det passar kommunen. Då samarbetar kommunen med grupperingar som står bakom kommunens vilja, alltså besöksnäringen sommartid. Något motstånd vill inte tjänstemännen ha och väljer bort Öregrundsbor som värnar om Öregrund och kan Öregrunds historia och själ.

Endast tre personer tar beslut om hur kulturmiljöerna runt Öregrunds hamn ska se ut framöver. Är det skönt att ha den här makten?

VILKEN TYP AV NÄRINGSVERKSAMHET GER KOMMUNEN SITT STÖD TILL?
I stället för att anstränga er för en bättre relation med företag som finns i vår egen kommun, vrider ni er som maskar för att tillfredsställa sommarkrögare som bor i Stockholm och i Uppsala. Allt för en bättre ranking i SKR:s Öppna jämförelser om Företagsklimat. Skygglapparna verkar dock vara på när Svenskt Näringsliv publicerar sin ranking Företagsklimat.

ÖREGRUND – EN GAMMAL SKÖKA ATT UTNYTTJA
Någon undrade om man är tvungen att sätta sig på en restaurang och betala för mat för att kunna se båthamnen. Det är verkligen en berättigad fråga. Sedan när blev det synd om näringsidkare som inte betalar en krona i skatt till vår kommun? De betalar bara statlig skatt och inte ens näringsidkarna eller deras personal betalar skatt till vår kommun. De är inte folkbokförda här. De saknar, liksom folket i kommunhuset, respekt för Öregrunds stads sjöfartshistoria. Den gamla sjöfartsstaden används som en sköka att utnyttja och att vrida pengar ur. När deras säsong är över tackar de Öregrundsborna med att lämna kvar de ”tillfälliga” sommarterrasserna och åker hem till sina egna kommuner. Öregrund finns ju bara på sommaren, eller hur? Den attityden ser likadan ut i kommunhuset. Kvar efter sommaren finns stora fula terrasser med takskelett, soptunnor, blomlådor med vissnade växter, varuvagnar … Detta tycker sommarkrögarna och folket i Östhammars kommunhus att Öregrundsborna kan titta på.
Där vi i Öregrund tidigare hade en riktig julgran på torget står i stället en tom och ful uteservering vintertid och tar plats. Det är helt enkelt så Östhammars kommun vill att det ska se ut.

STORT TACK – FÖR INGENTING
I Öregrund ska vi vara ”tacksamma” för krögare och turister så att Öregrund kan ”ha öppet” resten av året. Som om det skulle vara helt betydelselöst att Öregrundsborna lunchar och dinerar hos stadens året-om-öppna krogar och handlar i butiker året om, medan de som menar att vi ska vara ”tacksamma” är i staden 6-7 veckor på sommaren. 

Folket i Östhammars kommunhus vill inte kännas vid sin rådighet över kommunal mark, åtminstone inte om den finns vid Öregrunds hamn. Tjänstemän i kommunhuset ska arbeta för skattebetalarnas bästa, men när det handlar om Öregrund prioriteras näringsidkare från helt andra kommuner. Öregrundsborna kan få ’den äran’ att sponsra med skattemedel till kommunkassan – det är allt. Öregrundsbor har inte med sina egna angelägenheter att göra. När Öregrund får tillskott av något har det med turism att göra.

”Det är val snart”, påminner vi bofasta invånare varandra om, som om det skulle innebära någon förändring. Samma tjänstemannaorganisation efter som innan valet. Tjänstemän kan inte röstas bort, tyvärr.

TJÄNSTEMANNABESLUT UTAN ANSVAR OCH KOMPETENS
Det var politikerna i kommunfullmäktige som klubbade detaljplanen för Öregrunds hamn, javisst. Men det som sker nu är inte en fråga för politiken – några få tjänstemän kan stoltsera med att politiken har delegerat all makt och beslutsfattande om hur Öregrunds stadskärna ska se ut till just ”sektor samhälle” med ”växande kommun” och ”attraktiv kommun” i släptåg. Vad är det som växer? Den bedrövliga attityden till Öregrund växer och frodas. För vem eller vilka ska Öregrund kännas som en attraktiv stad att vilja bo kvar i eller flytta till?

Liksom ”Torg” på Fyrskeppsudden alltid, enligt kf-beslut, ska vara ett ärende för kommunfullmäktige, borde allt som rör Hamntorgets kulturmiljö hamna i kf. Andra kulturmiljöområden i Östhammars kommun ägs och förvaltas av stiftelser och privata ägare. Där är det vackert (bruken i Forsmark, Gimo, Österbybruk)! Men där kommunen bestämmer hur det ska se ut, ser det ut som det gör vid Öregrunds hamn just nu.

Jag läste en utredning tidigare som en översiktsplanerare i kommunhuset skrivit om just Öregrunds torg. Hon skrev att grillkiosken (eller vad den kallas just i år) ger liv till torget. Hur kan något som är stängt nio månader om året med förvaring av möbler under presenningar ge liv till torget? För att den som skrev detta besöker Öregrund endast på sommaren, förstås.

DEN S.K. ”OMVÄRLDSBEVAKNINGEN” PÅ ANDRA RIKSINTRESSEN
Den enda kommun Östhammars kommun varit i kontakt med är Norrtälje kommun för att få ledtrådar om vilken taxa för upplåtande av mark som ska gälla i Östhammars kommun framöver. Jag har varit i kontakt med 56 kustkommuner och ställt frågan om hur de gör med markupplåtelser till sommarkrögare. Ingen, absolut ingen annan kommun, beter sig som Östhammars kommun.

EX. MÖNSTERÅS KOMMUN:
Mönsterås centrummiljö ingår i riksintresset för kulturmiljövård, 3 kap. 6 § miljöbalken. Storgatans miljö är värdefull och känslig, där miljön som helhet måste vårdas och bevaras. Detaljer som färgsättning, materialval och utformning inom området ska på ett omsorgsfullt sätt ta hänsyn till de befintliga värden som finns. Inom området för riksintresse för kulturmiljövård är det av särskild vikt att följa de råd och riktlinjer som finns, för att kunna bidra till en attraktiv stadsmiljö.
Uteserveringar behöver samspela med sin omgivande miljö, och därför ställs krav på dess utformning. Uteserveringar som anordnas i stadsmiljö rekommenderas ha gatan eller trottoaren som golv.


EX. BORGHOLMS KOMMUN:
Borgholms stadsmiljö med rutnätsplan från 1817 har utpekats som riksintressant för kulturmiljövården. All utrustning – parasoller, markiser, avgränsningar, växtarrangemang, trottoarpratare, menyer m.m. – ska rymmas inom serveringsytan. Föremål som placeras utanför serveringsytan kan komma att forslas bort av kommunen. Servering på gatumark ska placeras direkt på mark, utan golv eller mattor.

ÖREGRUNDS KULTURMILJÖ ÄR INGET SÄRINTRESSE!
Pirrar makten i magen när alla särintressen pockar på er uppmärksamhet? Känner ni er stora och märkvärdiga nu? Öregrunds hamnområde har ingen egen röst! En kulturmiljö har ingen egen röst! ”Kommunen” är inte ens intresserad av att skaffa sig kunskaper om vad kulturmiljövård innebär – särskilt inte när den finns i Öregrund. Krögare som köper q-märkta sjöbodar tror att de får göra vad de vill med byggnaderna i rollen som ”ägare” – med stöd från ”kommunen”.

Boverket: ”Kulturvärden handlar inte bara om de enskilda objekten med stora värden, utan i minst lika hög grad om vardagslandskapets värden, de miljöer vi rör oss i dagligdags.” Det handlar alltså om hur en miljö gestaltas. Jag tror ni vet det här redan, men ni bryr er helt enkelt inte.
Vad får ni ut av att gå sommarkrögarna till mötes? Det är verkligen en berättigad fråga.

Att lägga ut trall är inte bygglovspliktigt, menar ”kommunen”. Men det finns självklart ett syfte med att placera trall på medborgarmark! Det ska vara något på den, som en uteservering! Ger kommunen per automatik serveringstillstånd för att serveringen står på ej bygglovspliktigt underlag!

Boverket: ”Vid prövning av bygglovs – och anmälanspliktiga åtgärder ställs det krav på att byggnaders kulturvärden ska tas tillvara. Ändringar av byggnader ska alltid göras varsamt, och särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas.”

Några få tjänstemän i Östhammars kommunhus anser alltså att den kulturmiljö som sjöbodarna finns i inte är värdefull.

ÖREGRUNDSBOR KÄMPAR FÖR ÖREGRUND OCH MOT ÖSTHAMMARS KOMMUN
Vi är nu ganska många, både bofasta och fritidsboende, som kommer att göra en gemensam skrivelse till andra myndigheter än Östhammars kommun, som det visat sig inte går att resonera med. Skrivelsen kommer att skickas till myndigheter med tjänstemän som har betalt för att skydda kulturmiljöer, och vi skickar den samtidigt till Uppdrag Granskning med förhoppning om att UG förstår allvaret när de ser vilka myndigheter som mottagit skrivelsen. Jag hoppas UG gräver fram svaret på frågan om vad några få tjänstemän i kommunhuset får ut av att gå sommarkrögarna till mötes och att offra den gamla staden Öregrunds hjärta och kulturmiljö.

Vi ligger alltså inte på klipporna och vid stränderna och har glömt vad några få tjänstemän planerar att göra mot riksintresset Öregrunds hamnområde och q-märkta hamnmagasin och sjöbodar. Vi tar ärendet någon annanstans i stället.

You may also like...