Skrivelse av Öregrunds Hembygdsförening till kommunstyrelsen om Öregrunds hamnområde

Jag lyfter upp den här skrivelsen igen.

KS-2021-439

Till
Kommunstyrelsen i Östhammars kommun och berörd förvaltning.

Vem värnar vår historia?

Öregrunds hembygdsförening har med stigande oro sett hur vårt unika kulturarv av riksintresse,
Öregrunds hamnområde, gradvis förvanskats. Vi kan tacka våra tidigare generationer som varit så framsynta vid stadsplaneringen att närheten till vattnet och hamnen fått prägla staden genom att så många gator som möjligt fått utmynna nere vid vattnet.
Idag ser vi dock hur vår gemensamma kommunala mark inom hamnområdet, som är guld värd för oss invånare och alla tillresta turister, tas över mer och mer av restauranger. De gamla sjöbodarna har successivt förvandlats med stora fönster, dörrar, ändrad takhöjd m m. Om nu ”restaurangdäck” tillåts på bodarnas sjösida, kommer det ytterligare att dölja bodarna och förstöra hamnens gamla karaktär från sjösidan.

Även Upplandsmuseet och Länsstyrelsen har haft invändningar i sina utlåtanden för förslag till detaljplan 2018: Där pekar Upplandsmuseet på att ”en del anordningar som utrymningstrappor, dörrar, fönster och verandor ibland är utformade på ett sådant sätt att de förtar intrycket av sjöbodar.” Länsstyrelsen anser bl a att ”ett ca 10 meter brett trädäck i den sydvästra delen av hamnbassängen skulle innebära ett främmande inslag i miljön och påtagligt förändra hamnens karaktär.” De anser vidare att detaljplanen ”inte tar tillräcklig hänsyn till områdets kulturvärden vad gäller förändringar inom planområdets vattenområde och hur de förändringarna påverkar upplevelsen av miljön runt hamnbassängen.”

Det måste vara fullständigt solklart att dagens ordning, där restaurangägare i princip gör som de vill och kommunen verkar maktlös, måste hejdas!

Men Ekan, den sista genuina sjöboden, måste nu skyddas och bevaras inför framtiden! Vi anser att kommunen fortsättningsvis ska vara ägare till Ekan. Den bör upplåtas till lokal kulturell verksamhet för t ex Öregrund-Gräsö Konst- och hantverkarförening, som disponerat sjöboden i 35 år, och
Öregrunds hembygdsförening.

Detta är alltså ett nödrop från oss hembygdsintresserade öregrundsbor, främst angående…

  1. … sjöboden Ekans framtid!
  2. … de gränslösa utbyggnaderna av restaurangerna på kommunal mark. Kommunen måste återta kommandot och säkerställa att detaljplanen följs och att kulturhistoriska hänsyn tas!

Öregrund 2021 06 07
Öregrunds hembygdsförening
gm Monica Boström Thelin, sekreterare

You may also like...