Förstudie utvärdering Öregrund

Jag hittade detta i kommunens diarium, KS-2021-586
Högsta beslutande instans: ksau
Föredragande: Ulf Andersson

Förstudie Mervärdesavtalet

Förslag till beslut

Utskottet beslutar uppdra åt Förvaltningen att gå vidare med förslaget om att genomföra en utvärdering, enligt ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Efter två pandemisomrar har ett omfattande arbete inleds för att nästa sommar ytterligare höja attraktiviteten och därmed stärka platsens varumärke i Öregrund.

En av flera delar i detta arbete består i att tydliggöra förutsättningarna för användning av allmän platsmark.
Under åren har en otydlighet utvecklats på ett sätt som skapat friktion, vilket i sig riskerar att påverka bilden av vår pärla på ett negativt sätt.
Vi har ett ansvar i detta och avser att inför nästa säsong bl.a. både fastställa nya ordningsföreskrifter och nya taxor för användning av allmän plats.

Men detta kommer inte räcka. Mer kommer behöva göras och vi inser att vi kommer behöva prioritera och genomföra insatser stegvis.
En grundläggande förutsättning i detta förberedelsearbete är att få in många perspektiv, åsikter och kunskaper in i utvecklingsarbetet. Tillsammans är ett nyckelord här.

Som en inledande del föreslås en kvalitativ utvärdering av intrycken från den senaste sommaren. Vi skulle vilja få besökarens, företagarens, och den boendes perspektiv på bl.a.

Trängsel
Tillgänglighet
Trafiksäkerhet
Avfallshantering
Värdskap
Näringslivets möjligheter att utvecklas
Lokalbefolkningens möjligheter att nyttja allmänna platser

Det vi får fram i en sådan utvärdering ska sedan kunna utgöra underlag för vägval och beslut om insatser inför den kommande säsongen.
Insatsen föreslås inom ramen för den kommunala ersättningen inom Mervärdesavtalet.

Beslutet skickas till
Ulf Andersson
Marie Berggren
Elin Dahm

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *