Öregrunds Utvecklingsråd vill ha klargöranden avseende åtgärder i Öregrund

Information

Interima Rådets behov av klargöranden från kommunen avseende åtgärder i Öregrund inför sommaren:

Vad gäller för de förändringar som görs i anslutning till krogarna avseende ytor och utförande? Som bl.a:
* Avtalssituationen med näringsidkarna. Anser kommunen att man har koll på nuvarande avtalssituation och rådande bygglov och tillstånd? Om inte – vad görs – när klart?
* Bygglovsförfarande och annan legal grund för förändringar.
* Lista på byggnationer för detta år i hamnområdet inkluderande status i bygglov, tillstånd / beslut från berörda instanser (Polis, kommun, Trafikverket etc.
* Varaktighet. Vad händer efter sommaren?
* Hur säkerställer kommunen att de kulturhistoriska värdena beaktas i Öregrund, inom och utom området som är klassat som kulturhistoriskt riksintresse?
* Uppföljning / tillsyn av nya arrangemang?

Trafik / infrastruktur:
* Parkeringslösningar?
* Styrning av flöden / skyltar för fartbegränsning och parkeringar inklusive husbilar?
* Varaktighet av förändringar?
* Utvärdering inför kommande långsiktig trafikplanering (när, hur)?
* Hur planerar kommunen övervakning av efterlevnaden av regler?
* Vad gör kommunen för att säkerställa vattentillgången för ortens normala behov när man väntar mer än vanligt stort besökstryck?

Smitthanteringen:
Vilka åtgärder planeras för att kontrollera följsamheten av regler /rekommendationer där folksamlingar uppstår?

Den fortsatta dialogen:
* Hur och när återkommer kommunen med anteckningar från dagens möte?
* Återkoppling i öppna frågor från dagens möte?
* Fortsatta former för fortsatta samråd / uppdateringar av läget i olika
frågeställningar?

PDF att öppna och läsa från Öregrunds Interima Utvecklingsråds Zoom-möte med Östhammars kommun 22 april 2021 där även andra grupper deltog:

You may also like...