Skeppsvraket i Öregrunds hamn är en fornlämning

Utdrag ur Sjöhistoriska museet Arkeologisk rapport 2016:7, sidorna 20-21.
Rapporten finns att ladda ner här

Utanför Fyrskeppsudden påträffades en fartygslämning på 4-4,5 meters djup. Vraket är cirka 20 meter långt och byggt i furu. Som mest sticker det upp en meter över omgivande botten. I omedelbar anslutning till vraket ligger en skeppsdel av ek (en akterspegel). Akterspegeln ligger lös på botten och daterades med hjälp av dendrokronologi till mitten av 1920-talet och hör inte samman med den stora fartygslämningen.
Furutimret i delar av fartygslämningen fälldes någon gång mellan slutet av 1600-talet och början av 1900-talet visade kol-14-prov.

Vid de maritimetnologiska inventeringarna i Öregrund på 1960-1970-talen framkom inga uppgifter om att ett stort skepp skulle ha förlist i Öregrunds hamn under 1900-talet. Av den anledningen drar Sjöhistoriska museet slutsatsen att fartyget inte kan ha förlist under 1900-talet och inte heller efter år 1850. (Skepp som förlist före år 1850 klassas som fornlämningar.)  Sjöhistoriska grundar sin analys på även fartygslämningens kondition: spanttopparna är kraftigt eroderade, för- och akterstävarna saknas helt samt att alla förbindningar i järn är bortkorroderade.

Den kraftiga stormen i oktober år 1760 skulle kunna vara orsaken till att fartyget förliste. Stormen tog många fartyg i Öregrundsområdet. Om förlisningarna dokumenterades så kan dessa dokument ha brunnit upp i den stora stadsbranden i Öregrund år 1929, då Rådhuset där arkiven förvarades brann ner till grunden.

Sjöhistoriskas slutsats är alltså att fartyget på botten i Öregrunds hamn förliste innan år 1850 och därmed är en fornlämning. Muddringsarbeten i övriga delar av hamnen i Öregrund, rekommenderar Sjöhistoriska, bör ske i samarbete med antikvarisk personal.

You may also like...