Tekniska utskottet: Utveckling av inre hamnen i Öregrund

I ärendelistan, punkt 6, för Tekniska utskottet som sammanträder 12 oktober 2021, kopierad text:

Utveckling av inre hamnen i Öregrund

Förslag till beslut
Tekniska utskottet har tagit del av redovisningen.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har säkerställt att kommunen har ett avtalslöst förhållande för användning av allmän platsmark. Vid nästkommande dialogmöte (26/10) planerar förvaltningen presentera utkast till ordningsföreskrifter, förslag till marktaxa och eventuella ytor för tillfällig upplåtelse kommande sommar. Förvaltningen arbetar med flera olika alternativ som presenteras under utskottets möte.
En enkät är under framtagande för att få en bredare bild av allmänhetens och näringslivets uppfattningar kring sådant som varit föremål för den allmänna debatten under sommaren.
Under mötet redovisas mer detaljer kring detta.
Utbyggnaden (det inledande steget) av bryggdäcket finns beskrivet som illustration och har presenterats för det organiserade civilsamhället under ett möte 28 september. Under mötet redovisas mer detaljer kring den fortsatta processen.
Efter det inledande steget av bryggutbyggnaden kommer arbetet gå vidare med Fyrskeppsudden. Utskottet diskuterar alternativa vägval för den fasen av insatsen.

Beslutet skickas till
Marie.berggren@osthammar.se
lasse.karlsson@osthammar.se
krister.carlsson@osthammar.se
Nina.laukkanenmallberg@osthammar.se,
elin.dahm@osthammar.se

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *