Öregrunds Utvecklingsråd har en alternativ lösning för Öregrunds hamn

Meddelande från Öregrunds (interima) Utvecklingsråd. Texten finns även som insändare i dagens UNT 26 oktober 2021:

LOKALT INITIATIV  MED ETT ALTERNATIVT FÖRSLAG FÖR ÖREGRUNDS HAMN.
Öregrunds Interima Råd har tillsammans med lokala arkitekter arbetat fram ett förslag som bättre tillgodoser värdet av vad som ännu finns kvar av den karaktäristiska hamnmiljö som präglats av Öregrunds 500-åriga sjöfartshistoria.
Under flera decennier har detta kulturarv urvattnats till följd av exploatering av andra näringar och på senare tid då framför allt krogverksamhet.
När Östhammars kommun nu beslutat om en stor investering i hamnen med långsiktiga konsekvenser, är det angeläget att det lokala engagemanget tas på allvar.

Vi delar helt kommunens syn på behoven av:
1. Att åtgärda eftersatt underhåll.
2. Att bredda bryggorna.
3. Att öka trafiksäkerheten.

Däremot har vi en annan syn på:
1. Storleken på de tillkommande däcken och dess innehåll / användning.
2. Hur de ytor, vilka krogarna idag disponerar, skall utformas och användas i framtiden.
3. Hur flödena till och från Fyrskeppsudden / färjan hanteras för bästa säkerhet.
4. En del främmande inslag i vår hamnmiljö. Vårt förslag innebär minskade kostnader och sannolikt mindre risk för överklagande. Dessutom föreslår vi att turordningen i projektet borde ändras så att bryggan mot Fyrskeppsudden tas först. På detta sätt får man mer tid för utformning och förankring av den mer komplexa och kontroversiella etapp 1 i den inre delen av hamnen.

Öregrunds Interima Utvecklingsråd
/ Bobby Lodin, Hans Lindström

You may also like...