Novemberfunderingar om FN:s konvention

20 november 1963: FN:s deklaration om avskaffande av alla former av rasdiskriminering …

Peter Nobel 7 augusti 2013 i UNT: Sverige har undertecknat en FN-konvention som säger att organisationer som uppmanar till rasdiskriminering ska förbjudas och att deltagande i sådan verksamhet kriminaliseras. Nu ska FN granska Sverige. Ska det åter sluta med skarp kritik – eller tänker regeringen rätta till saken?
Länk: UNT/Organiserad rasism ska förbjudas

Regeringsformen 2 kap §24: Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Lag (2010:1408).
Länk: Regeringsformen

FN:s deklaration vet vad den vill! Så varför har Sverige, som skrivit under deklarationen, rasdiskrimineringsförespråkare i politiska beslutande församlingar? Fortfarande tagna på sängen? Hur långt ska det gå innan politiker och folket vaknar?
Länk: Regeringen – Sveriges internationella överenskommelser

Konventionen undertecknades för Sveriges vidkommande den 5 maj 1966. Kungl Maj:t beslöt den 26 november 1971 att ratificera densamma. Ratifikationsinstrumentet deponerades i New York den 6 december 1971.1). Konventionen trädde i kraft den 4 januari 1969, för Sverige den 5 januari 1972.

. . . som är övertygade om att varje lära om överlägsenhet på grund av olikheter mellan raser är vetenskapligt falsk, moraliskt fördömlig, socialt orättvis och farlig samt att rasdiskriminering aldrig kan rättfärdigas någonstans, vare sig i teori eller i praktik . . .

Artikel 4 bör studeras noga – igen – apropå demonstrationer på skattefinansierade gator och torg:
a) förklara som brottslig gärning som är straffbar enligt lag allt spridande av idéer grundade på rasöverlägsenhet eller rashat, uppmaning till rasdiskriminering, liksom alla våldshandlingar eller uppmaning till sådana handlingar mot en viss ras eller en grupp av personer av annan hudfärg eller annat etniskt ursprung och även lämnande av stöd i någon form till rasistiska aktiviteter, inklusive finansiering av sådana aktiviteter
b) olagligförklara och förbjuda organisationer samt organiserad propaganda och all annan propaganda som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i sådana organisationer eller i sådan verksamhet som brottslig gärning som är straffbar enligt lag, samt c) inte tillåta offentliga myndigheter eller offentliga institutioner, vare sig nationella eller lokala, att främja eller uppmana till rasdiskriminering
c) inte tillåta offentliga myndigheter eller offentliga institutioner, vare sig nationella eller lokala, att främja eller uppmana till rasdiskriminering.

Malena Ernman uttrycker sig klockrent på Facebook 12 november 2016:
Det är alltså fritt fram att inte tillåta nazistdemonstrationer i Sverige. Om man så önskar. Så slipper poliser och demonstranter riskera att skadas. Och så kan vi lägga pengarna på nånting bättre än att normalisera nånting som vi förbundit oss att hålla olagligt.

You may also like...