Den politiska oppositionens motioner mandatperioden 2018-2022

Mandatperioden 2018-2022 är S+C+V med 25 av 49 mandat i majoritet i Östhammars kommunfullmäktige. Ett enda mandats övervikt!

Min ambition med det här inlägget är att du på ett enkelt sätt ska kunna ta del av de motioner som de politiska partierna i opposition i Östhammars kommunfullmäktige lämnat till fullmäktige mandatperioden 2018-2022.
För att göra det enkelt för mig har jag hämtat motioner daterade från 2018 (runt september) och framåt.
Om jag missat att länka till någon motion – skriv en kommentar så justerar jag!

Motionerna ligger inte i kronologisk ordning!

Kristdemokraternas motioner
1)
Motion från Kristdemokraterna angående utökning av årskurs på Ekebyskolan
2) Motion från Sabina Stål (KD) om ökad tillgänglighet på återvinningscentraler

Liberalernas motioner
1)
Motion att fortsätta redovisa skolresultat
2)
Motion från Irmeli Bellander (L) och Julia Carlström (L) angående inrättande av en utomstående Coronakommission i Östhammar
3) Motion från Julia Carlström (L) om att upprätta ett kommungemensamt policydokument samt en handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck
4) Motion från Irmeli Bellander (L) angående inrättande av tjänst som äldre och brukarombud

Lokapartiet BoA:s motioner
1)
Motion från Lars O. Holmgren (BoA) om nyttjande av potentiell energi i kylvattnet från kraftverken i Forsmark
2) Motion från Lars O Holmgren (BOA) gällande förslag till åtgärder för mer kvalitet och kontinuitet inom hemtjänsten
3) Motion från Anna Göransson (BOA) angående insatser för trygghet och studiero
4)
Motion från Lars O Holmgren (BOA) om att nollställa budgetförutsättningarna utifrån hur det ser ut i Östhammars kommun idag genom en s k ”nollbudgetering”
5)
Motion från Lars O Holmgren (BOA) om att skapa stimulanser för byggande av åretruntboende på landsbygden

Miljöpartiets motioner
1) Motion om skarpare krav vid upphandling
2) Motion från Kerstin Dreborg (MP) om skolbusskort
3)
Motion från Kerstin Dreborg (MP) om trafiksituationen vid Österbyskolan
4) Motion om kolonilotter från Kerstin Dreborg (MP)
5) Motion om koldioxidbudget

Moderaternas motioner
1) Motion gällande beslut om policy
2) Motion från Pär-Olov Olsson (M) om VA försörjningen Östhammars kommun
3)
Motion från Fabian Sjöberg (M) om företags-snabben
4)
Motion om att införa möjlighet att delta fysiskt alternativt digitalt vid kommunfullmäktiges sammanträden
5) Motion från Fabian Sjöberg (M) en transparant och rättssäker process
6)
Motion från Pär-Olof Olsson (M) Riktlinjer fordonsupphandling
7)
Motion om översyn av företagande i Östhammars kommun

Sverigedemokraternas motioner
1)
Motion om lokalt förbud mot tiggeri
2) Motion om införande av tiggeriförbud i den lokala ordningsföreskrifterna
3) Motion om att avskaffa förturen för nyanlända i den kommunala bostadskön
4) Motion om skydd för kommunens invånare mot stridserfarna terrorister
5) Motion om införande av policy om neutral klädkod för anställda med externa kontakter
6)
Motion från Bo Persson (SD) och Martin Wahlsten (SD) om att återinföra Nattis
7) Motion från Ylva Lundin (SD) och Martin Wahlsten (SD) om avskaffandet av förtur och förstahandskontrakt för nyanlända
8) Motion om nytt systembolag i Östhammar
9) Motion från Bo Persson (SD) och Martin Wahlsten (SD) om lägstanivå vad gäller städning av kommunens äldreboenden
10) Motion om indragning av tjänst som genuspedagog
11)
Motion om handlingsplan mot anlagda skolbränder och sabotage
12)
Motion från Bo Persson (SD) om återvandring
13) Motion om att kommunens livsmedelspolicy ska kompletteras med ett förbud mot inköp av ritualslaktat kött

Vänsterpartiets motioner
1) Motion från Ingeborg Sevastik (V) om modersmål

Åsa Lindstrands motioner som oberoende
Lindstrand (nu i Ostkustens Framtid) hoppade av Miljöpartiet under pågående mandatperiod, och valde att behålla sitt mandat i kommunfullmäktige fram till valet 2018.
1) Motion om att anställa en stadsarkitekt
2) Motion om ny skolplan som kommunfullmäktige tar beslut om
3)
Motion angående omtag av policy för tillgänglighet
4)
Motion angående politiskt obunden äldreombudsman
5) Motion om politiskt obunden barnombudsman
6) Motion om öppna nämndmöten
7) Motion om förstelärare i trygghet och studiero

You may also like...