Följetongen Nordeahuset i Östhammar

Vad är det för fel i ’huvudet’ på Östhammars kommun? När jag ställer frågan jämför jag diverse bygglov vid Öregrund hamn och torg med följetongen Nordeahuset i Östhammar.
Har kommunen lika ivrigt som de jagar fastighetsägaren till Nordeahuset i Östhammar kontrollerat om uteserveringar i Öregrund håller sig till de mått de har bygglov för?
Eller, har kommunen bygglov för allt de byggt? Svar: nej. Kommunen har gett vite till sig själv när det visat sig att kommunen byggt utan bygglov.

Fönsterbyte på Nordeahuset skedde till att börja med utan bygglov och startbesked. I kallelser för Bygg- och miljönämnden ser jag ofta att byggsanktionsavgifter meddelas olika fastighetsägare som förändrar och bygger utan bygglov, men de får bygglov i efterhand. Så är inte fallet med fönsterbytet på Nordeahuset.
Handlar Nordeahusets fönster om prestige och makt och om att Östhammars kommun måste vinna ’kriget’? En kommun som återfinns i botten på viktiga rankingar måste ju få vinna någonstans.

Det finns tillfällen då jag tänker ”inte i mitt namn” – exemplet Öregrunds hamnområde och exemplet Nordeahuset är sådana exempel på hur Östhammars kommun, även om det är lagligt, använder makten på fel sätt, enligt min mening.


Nordeahuset i Östhammar
Jag läser Bygg- och miljönämndens handlingar till kallelsen för nämndens sammanträde 25 november 2020. Punkt 13: ”Östhammar 39:1, rättelseföreläggande med vite avseende återställande av fönster.”

”Rättelse ska ske genom att fönstren på byggnadsverket (Nordeahuset) på fastigheten Östhammar 39:1 återställs till fönster med samma mått, utformning, material och kulör som de ursprungliga.”

Vite om 250 000 kronor. Dessutom: Fastighetens ägare förpliktigas vidare med stöd av 4 § lag (1985:206) om viten, VitesL, att utge 50 000 kronor för varje period om 2 månader, räknat 6 månader från att detta beslut fått laga kraft. Bygg- och miljönämnden ansöker om utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen.

Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske, alltså ”fönster med samma mått, utformning, material och kulör som de ursprungliga.”

”Fastighetsägaren hävdar att påtryckningar med vite är alltför betungande och står i strid med proportionalitetsprincipen, samt att detta skulle innebära att fastighetsägaren inte kommer ha ekonomisk möjlighet att återställa i tid (förslaget gav sex månader).”

”Efter yttrande 2020-09-25 har justering gjorts i antal månader som återställningen ska vara klar. Istället för sex månader, är förslaget tolv månader, för att ge större utrymme för eventuella fördröjelser på grund av pandemin eller hög belastning hos leverantören.”

Foto år 2018. Det här är efter fönsterbytet. Foto: Yvonne A-Pettersson.

” Åtgärden har inneburit en ändring av material, fönsterdelning, spröjsar och fönsterbågar. Dessa ändringar har på grund av byggnadens kulturhistoriska värden inneburit en sådan ändring som påverkar byggnadens yttre utseende.”

” Bygglov har inte beviljats och bygglov kan inte heller ges i efterhand eftersom den olovliga ändringen bedöms vara ovarsam och förvanskande. Då fönsterbytet kräver bygglov för fasadändring och bygglov saknas är åtgärden att betrakta som olovlig.”

You may also like...