”Förtydligande av Östhammars kommuns inställning för serveringsytor i Öregrund”

CITERAT FRÅN ÖSTHAMMARS KOMMUNS WEBB:

Östhammars kommun vill i konstruktiv dialog skapa en miljö som är trygg och attraktiv för boende, besökare och företagare i Öregrunds tätort. Under en längre tid har signaler kommit om att det inte är så. Därför vidtas nu åtgärder för att förändra detta.

En av åtgärderna är att fastställa nya föreskrifter och taxor för allmän plats och torg. Detta ska underlätta för bl.a. Polismyndigheten när de får in ansökningar om servering. En annan åtgärd är att Östhammars kommun säger upp befintliga nyttjanderättsavtal för omförhandling, så att dessa framledes överensstämmer med gällande lagstiftning och nya föreskrifter. Beslutet fattades i Tekniska utskottet den 8 juni 2021.

Östhammars kommun bär ett ansvar för att vi befinner oss i det läge vi gör och vi är också beredda att ta ett ansvar för att – tillsammans med boende och näringsidkare – stärka tryggheten och attraktiviteten i Öregrund.

Detta gäller för uteserveringar i Öregrund under sommaren 2021:

  • Tillstånd på ytor beviljade av Polisen gäller (ordningslagen).
  • Tillstånd på ytor beviljade av Trafikverket gäller (väglagen).
  • Serveringsyta där kommunen har avtal med näringsidkare gäller.
  • Ytor beviljade med tillfälligt bygglov våren 2021 kan användas för servering under årets sommarsäsong.
  • Ytor beviljade enligt ovan ska ha samma utformning som sommaren 2020, så långt möjligt.
  • Inga trottoarpratare, mattor el liknande får blockera utrymmen avsedda för oskyddade trafikanter.
  • Befintliga avtal sägs upp och kommer anpassas inför säsongen 2022 efter nya föreskrifter och taxor för torg och allmän plats.
  • Avfall ska sorteras.
  • Inmätning av offentliga ytor ska genomföras.
  • Inga av de installationer som fram till idag (8 juni 2021) satts upp av näringsidkare på områden med tillstånd kommer föreläggas om nedmontering under sommaren 2021.

Förvaltningen ges vidare i uppdrag att senast 30 juni 2021 säga upp befintliga nyttjanderättsavtal för omförhandling. Avtalen löper med olika uppsägningsklausuler, vilket betyder att den anpassning som eftersträvas kommer märkas allteftersom. Tydliga spelregler inför sommaren 2022 kommer ge oss bättre förutsättningar för ett nära och konstruktivt samarbete både med andra myndigheter, de boende i Öregrund och med det lokala näringslivet.

Berörda företag kommer att kontaktas av kommunen.

För mer information:
Ulf Andersson Chef, sektor samhälle
ulf.andersson@osthammar.se
070-629 60 85″
Förtydligande av Östhammars kommuns inställning för serveringsytor i Öregrund – Östhammars kommun (osthammar.se)

You may also like...