Frågor och svar om krögarnas uteserveringar vid hamnen i Öregrund

De protokoll och anteckningar som Östhammars kommun för under möten med representanter för Öregrunds interima utvecklingsråd och representanter för krögarna är offentliga, och jag väntar på fler prototokoll än det jag fått. Jag citerar frågor och svar [även när det är uppenbara fel i protokollet] från protokollet från 26 oktober 2021 då 26 personer träffades för att komma framåt i frågan om hur det ska se ut vid Öregrunds hamn:

Frågor: Hållbarhetsperspektivet: Om allt ska rivas efter säsong – hur hållbart är det?
Fråga: Om man inte vill riva för att sedan bygga ny nästa år. Finns det möjlighet att söka en vinterservering? Eller måste man riva och flytta möbler?
Svar: Säsongerna kommer att ha anpassade regler. Kommunen tar med frågan och att materialet är otydligt.
Fråga: Ska ordningsföreskrifterna stödja åretrunt-drift? Om man har öppet vintertid så kanske man måste få ha tak och värme? Ordningsföreskrifterna stödjer inte att det är öppet på vintern?
Alla har inte stängt på sommaren.
Svar: Kommunen tar hem frågan
Fråga: De här föreskrifterna gäller alltså hela kommunen? Är det inte olika förutsättningar beroende på var i kommunen man är? Borde man inte kunna ha olika föreskrifter på olika ställen?
Svar: Synpunkten är mottagen. Det finns en särskild anpassning kring evenemang (t ex midsommar och roslagsloppet). Det är möjligt att ha olika föreskrifter på olika ställen – samtidigt måste tillämpning och tillsyn göras lättförståelig.
Fråga: Om det inte anpassas till att vinterservering är möjligt så kommer inte att finns några året runt-restauranger.
Svar: Tar med synpunkten.
Kommentar: Politiken förstår inte att det finns olika typer av uteservering. Allt från enkla uppställ till byggda serveringar på vattnet som kostar mycket. Det perspektivet måste vägas in.

Fråga: Utanför sommarsäsongen. Vilken roll har polisen och vilken roll har kommunen? Kan kommunen välja att inte hyra ut hela året? Eller gör man det om krogägaren hyr hela året? Eller bestäms det av polisen? Har kommunen åsikter om allmän platsmark?
Svar: Den som beslutar är polismyndigheten. Det är det formella svaret. Polisen inhämtar ett remissyttrande från kommunen som polisen alltid följer. Det finns en tidsgräns på 12 månader för tillstånd. Krögaren säger hur länge den ansöker om. I nästa steg fattar polisen beslut utifrån
kommunens remiss.
Fråga: Det borde gå att få serveringstillstånd på vintern på dagtid.
Svar: Det som reglerar möjligheten är Alkohollagen och tillämpningen av den.
Fråga: Delar av kommande bryggdäck kommer att vara uteserveringar. Kommer de att behöva rivas under vintern eller handlar det om att det ska byggas av kommunen.
Svar: Nej de ska inte rivas. Det handlar om att däcken ska vara tillgängliga för alla – inte bara de som besöker en servering. De ska vara allmän plats som kan upplåtas.
Fråga: I många fall har serveringarna inte någon egen mark medan andra har egen mark (kvartersmark). Skiljer sig reglerna?
Svar: Ja. Kvartersmark får användas av fastighetsägaren. Allmän platsmark tillhör alla och kan tillfälligt upplåta den. Kommunen äger den men har i detaljplanen utpekat den som avsedd för allmänheten. Det är därför som polisen ger tillstånd.
Fråga: Om näringsidkaren får tillstånd enligt ordningslagen så kan inte vem som helst gå in där trots att det är allmän platsmark. Den som hyr platsen har ju förfoganderätt.
Svar: Stämmer. Den som kommunen upplåter allmän plats till har de rättigheter som meddelas i tillståndet. Detta kan uppfattas som begränsande för allmänheten och det är därför den som vill använda allmän plats måste söka tillstånd. Allmän platsmark tillhör alla.
Fråga: Om ni bygger däck så medför väl inte det att det inte går att ha både uteserveringar och gångstråk? Varför ska det rivas? Om vi ska bygga en attraktiv plats så måste vi ju ha något att erbjuda besökarna. Besökarna vill sitta på uteserveringar, handla osv. Vad vill politiken ha för varumärke? Vad ska det bli?
Svar: Stämmer. Inre hamnen ska kunna användas för många ändamål och det är också det som är politikens intention. Våra politiker vill ytterligare bidra till attraktiviteten genom att bekosta en ny detaljplan, investera i bl.a. ett nytt bryggdäck, stärka förutsättningarna för lokala näringsidkare, öka trafiksäkerheten och skapa den tydlighet som tidigare inte uppfattats när det gäller användning av allmän plats. Kulturvärdena i området skyddas bl.a. av beskrivningen i detaljplanen.

”Plan B”
Om bryggdäcket inte står klart så behövs en plan B. På Tekniskt utskott gav politiken besked att 2019 års mått skall gälla.
Ansökningar som inkommer kommer att jämföras med kartor från 2019. För nya verksamheter kommer det ske en ny prövning.
Fråga: Varför går vi tillbaka till 2019 och inte till 2021? Tycker politiken att de varit för generösa?
Svar: Denna fråga tar vi med tillbaka till politiken så att de själva får svara.

Här finns hela protokollet att läsa:

…………………………………………

Ansvariga politiker i Bygg- och miljönämnden:
Bygg- och miljönämnd – Östhammars kommuns förtroendevalda

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *