Upphandling av verksamhet för turism i Östhammars kommun

Högsta instans för beslut i det här ärendet är kommunstyrelsen.
KSAU 2021-06-22

CITAT:
Turismverksamhet 2022-2025

(Alt. 1) Politisk viljeriktning för turismverksamhet
Den nuvarande fysiska turistbyråverksamheten ska succesivt under kommande fyra års period ställas om till att bestå av fysiska InfoPoints och därmed öka tillgängligheten av besökarservicen geografiskt. Även den digitala besöksservicen bör utvecklas och bli mer tillgänglig.

(Alt. 2) Politisk viljeriktning för turismverksamhet
Besöksservicen i Östhammars kommun ska ställas om att passa det digitala beteende som gäller för svenska och internationella besökare. Under kommande fyraårsperiod är det önskvärt att upphandlad leverantör för turistverksamhet hittar ett arbetssätt som innebär att besöksservicen utvecklas till att vara mer tillgänglig både geografiskt och digitalt.

Ärendebeskrivning
Östhammars kommun står inför en ny upphandling av turismverksamhet som innefattar besökarservice, marknadsföring och destinations-utveckling. Digitaliseringen har påskyndats av pandemin, besökarnas beteende nationellt och internationellt har ändrats och lokala verksamhetsförändringar gör att det finns anledning att se över det uppdrag som ska upphandlas och anpassa uppdraget efter dagens trender och besöksbeteende.

You may also like...