Grundbemanningen är tillräcklig vid RiB-brandstationerna vid räddningsinsatser

Jag läser Räddningsnämndens dagordning för sammanträde den 27 september:

Kontrollmoment
Kontroll av att tillräcklig bemanning finns vid RiB-stationerna. Kontroll av genomförda räddningsinsatser.
Kontroll av att antalet räddningspersonal i beredskap inte understiger den av räddningsnämnden beslutade miniminivån 50 st under perioden januari – augusti 2017. Kontroll om dokumenterade avvikelser i händelserapporter kan härledas till bemanningsproblem.

Utifrån denna granskning är bemanningen tillräcklig vid RiB-stationerna. Granskningen visar dock att bemanningen vid några dagar varit nära att understiga den beslutade miniminivån, särskilt under sommarmånaderna och under dagtid vardagar. Under juli månad var det endast under tre dagar som den beslutade grundnivån om 56 st i beredskap upprätthölls.
Det är därför av stor vikt med fortsatta åtgärder för att göra uppdraget som räddningspersonal i beredskap mer attraktivt. Det kan också finnas skäl att se över RiB-organisationen i syfte att minska sårbarheten och behålla en god förmåga.

LÄNK: RÄDDNINGSNÄMNDEN – ÄRENDE 6

Reflektion
Grundbemanningens fördelning över kommunerna och stationerna står det inget om, bara miniminivån 50 personal. Betyder det att alla 50 skulle kunna vara i Tierp, ingen i Uppsala och ingen i Östhammar (för att dra det till sin spets)?

You may also like...