Grundskolorna i Östhammars kommun – Skolinspektionens granskningsbeslut 2021

I Skolinspektionens beslut daterat 10 mars 2021 efter regelbunden kvalitetsgranskning av Östhammars kommuns ansvar för grundskola [grundskolorna]

Några citat från beslutet:

Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en kvalitetsgranskning vid Östhammars kommun avseende de förutsättningar huvudmannen skapar för att eleverna får en likvärdig utbildning. En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de nationella målen.

Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet
Huvudmannen gör i låg utsträckning relevanta analyser av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden.

Huvudmannens kompensatoriska arbete
Huvudmannen har i låg utsträckning vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt.

Huvudmannen analyserar inte elevernas studieresultat i tillräcklig omfattning.

Behörigheten till gymnasiets yrkesprogram har ökat och huvudmannen ser en möjlig förklaring i att den pedagogiska personalen på grundskolorna har börjat inse att de faktiska studieresultaten är beroende av att den undervisning som bedrivs möter alla elevers behov, och inte främst beror på elevgruppens egenskaper och personliga förutsättningar.
Huvudmannen lyfter som ett bra exempel en skolenhet som skiljer sig i sättet att resonera. Perspektivet har där skiftat från att elevgrupper betraktas som problematiska till att problemet är att undervisningen inte når alla elever och att det är läraren som kan göra skillnad.

Samtliga intervjugrupper uttrycker samstämmigt uppfattningen att kommunens skolor underpresterar utifrån ett socioekonomiskt perspektiv, och kommunen som helhet har generellt lägre studieresultat jämfört med rikssnittet.

Mätningarna visar också att flickor över lag är mindre trygga än pojkar, men orsakerna till det har inte analyserats.

Huvudmannen, som är ytterst ansvarig för utbildningen, behöver ha kunskap om och förståelse för sina skolresultat och orsakerna till dessa, liksom hur förutsättningarna och genomförandet av utbildningen påverkar verksamhetens resultat och måluppfyllelse. Det finns annars en risk att huvudmannen vidtar generella åtgärder gentemot skolorna som inte är relaterade till vad som egentligen avgör skolornas resultat.

Läs hela granskningsbeslutet här:
Granskningsbeslut HM (skolverket.se)

Det verkar inte kunna bli sämre (hoppas jag) så nu kan det bara bli bättre. Kommunen anställer bl.a. många lärare nu.
Förhoppningsvis får kommunen nytt politiskt styre efter valet 2022.
Här är ledamöterna denna mandatperiod 2019-01-01 till 2022-12-31:
Barn- och utbildningsnämnd – Östhammars kommuns förtroendevalda

You may also like...