Information om ”Förtydliganden för markägarens inställning gällande serveringsytor på ytor betecknade som Torg i detaljplan” i Öregrunds hamn 2021”.

Diarienummer saknas. Jag kopierar texten i sin helhet och klistrar in den här:

Förslag till beslut [Tekniskt utskott 8/6]
Östhammar kommun vill göra följande förtydliganden för verksamheter med uteservering i Öregrunds hamn som använder yta betecknad som Torg i detaljplan för Öregrunds hamn (Dp 5.114, 5.113)

Ytor för serveringsyta beviljade av Polismyndigheten 2021 enligt ordningslagen gäller.
* Ytor för serveringsyta beviljade av Trafikverket enligt väglagen gäller.
* Serveringsyta där kommunen har avtal med näringsidkare gäller tillsammans med erforderliga polistillstånd sommaren 2021.
* Ytor för serveringsyta som är beviljade med tillfälligt bygglov våren 2021 kan användas under förutsättning att övriga tillstånd som behövs för uteservering finns på plats.
* Om näringsidkare vill servera alkohol behöver serveringstillstånd sökas och prövas enligt alkohollagen i särskild ordning.
* Ytorna som beviljats enligt ovan ska ha samma utformning som sommaren 2020 så långt det är möjligt (om det inte framgår annat av något av tillstånden), det gäller tex markiser, trätrall, utställning av urnor etc.
* Inga trottoarpratare, mattor eller andra föremål får blockera trottoarer eller fält avsedda för oskyddade trafikanter.
* Befintliga nyttjanderättsavtal kommer att sägas upp och Östhammars kommun kommer att utifrån ett nytt regelverk med tillhörande taxa successivt omforma hela situationen gällande användning av ytor på Torg (hela kommunen i allmänhet men Öregrund i synnerhet)
* Avfall ska sorteras. Företagskort finns på kommunen för att kunna lämna sorterat material på återvinningscentralen om inte annan lösning kan hittas.
* Inmätning av samtliga ytor i Öregrund kommer ske under 2021 för ett homogent underlag inför vidare arbete.

Ärendebeskrivning
Det har under en längre tid i Öregrunds hamn uppstått en mycket otydlig situation avseende de ytor som är planlagda som Torg i detaljplanen och vad det är som gäller. Följsamheten till snåriga avtal, tilläggsavtal och regelverk har varit rörigt, men det har också varit rörigt för myndigheterna 2020 med snabba förändringar och lite av ett rörligt mål på vilka regler som ska tillämpas och med pressade resurser.

Situationen var under 2020 extra rörig med utgångsläge i den pandemisituation som Sverige hamnat i samt de åtgärder som såväl näringsidkare som kommun har varit nödgade att genomföra för att minska smittspridningen sommaren 2020. Det råder fortfarande pandemi i Sverige och lättnader kan förutspås, men med risk att skärpningar kan ske med mycket kort varsel när det gäller smittspridning.

Yta som i detaljplan är avsedd med ändamålet Torg ska vara allmänhetens ytor och gagna ändamålet torg. En torgyta kan innehålla uteserveringar, platser för evenemang av olika slag, konst, fontäner eller annat som ökat upplevelsen av torget. Det är en yta där allmänheten ska få plats och samsas med det som ger upplevelser av liv och rörelse. I Öregrunds hamn är det också ett område som präglas av starka kulturmiljövärden med sjöbodar och hamnverksamhet. Det är ur det perspektivet angeläget att alla dessa perspektiv samsas i hamnen.

Under 2020 genomfördes en hel del förändringar hos näringsidkarna för att minska smittspridningen. Det är rimligt att de åtgärder som vidtogs då kan ligga kvar under sommaren 2021 när pandemin fortfarande pågår, trots att smittspridning går ned till följd av vaccinationstakten. De kommer dock att behöva justeras i samband med arbetet med nya föreskrifter och taxor på torgytorna då utökningarna på flera verksamheter har skett på bekostnad av allmänhetens tillgänglighet till ytorna, och under 2021 har Östhammars kommun sett fler förändringar som ytterligare har begränsat upplevelsen av tillgänglighet för allmänheten, men också likvärdigheten för näringsidkarna. Därför finns det skäl att Östhammars kommun att ge förtydliganden för näringsidkare på hur kommunen anser att
verksamheter sommaren 2021, behöver anpassas.

Förslaget kommuniceras med dem det berör.

Beslutet skickas till
Samtliga näringsidkare i Öregrunds hamn.

You may also like...