Kommunalrådet Margareta Widén-Berggrens ”inspel” när Liberalernas Irmeli Bellander höll budgetanförande i kommunfullmäktige 15 juni

Ledamöterna i Östhammars kommunfullmäktige deltar i sammanträden på distans. Presidiet med kf:s ordförande finns dock alltid på plats på Storbrunn.
När en ledamot vill säga något, och får ordet av kf:s ordförande Roger Lamell (S) ska on-knappen vara på, och när ledamoten sagt sitt ska off-knappen vara ’på’.

När Irmeli Bellander, gruppledare för Liberalerna Östhammar, skulle hålla sitt budgetanförande hade kommunalrådet Margareta Widén-Berggren (S) glömt att skifta från on till off, och alla kunde höra vad hon tyckte om Bellanders anförande.

Nedan finns Bellanders hela anförande, och jag citerar Margareta Widén-Berggrens ”inspel” på rätt ställe och med fet stil. Bellander hörde även hon mitt i sitt anförande vad MWB sa’ och fann sig snabbt. Även detta citerar jag med fet stil.
I UNT dagens datum finns en artikel om MWB:s ”inspel” och där hon menar att det inte alls handlade om Bellanders anförande, utan hon hade synpunkter på något som hände på Gimo torg just då. UNT-journalisten valde att inte fråga om vad som skulle ha hänt på Gimo torg.


Irmeli Bellanders budgetanförande

Budget 2022 KF 15 juni

”Så är det åter dags för denna församling att fatta de viktiga, avgörande besluten för den närmaste framtiden för vår kommun. Budget 2022 och flerårsplan 23-25 står på dagordningen. Vi politiker ska besluta om hur vi ska fördela de beräknade intäkter kommunen får under 2022, hur mycket vi ska spara i ladorna, som en viss finansminister ofta säger, samt hur mycket vi ska belasta kommande generationer med genom att låna till de nödvändiga investeringarna. 2022 har vi enligt beräkningarna att fördela drygt 1433 miljoner kronor. Av dessa lägger vi enligt majoritetens förslag, knappt 35 miljoner i ladorna.

Vi kommer att investera för nära 150 miljoner år 2022 och 453 miljoner totalt under perioden. För den nivån behöver kommunens lån öka med 150 miljoner. Det är hiskeliga summor det handlar om och det visar på det stora ansvar som vi tagit på oss, vi som idag ska fatta de kloka besluten. 1433 miljoner. Av dessa går nästan 600 miljoner till Barn och utbildning och nästan 550 till socialnämnden som dessutom får nästan 12 miljoner i extra statsbidrag två år till. 216 miljoner får Kommunstyrelsen förfoga över och resten får övriga nämnder dela på.

Ärade ledamöter och åhörare! Vi har levt i en mycket extraordinär tid 2020. Staten har varit fullt sysselsatt med att kompensera kommuner och företag för inkomstbortfall och extra kostnader i samband med pandemin. Östhammars kommun utgör inget undantag. Oförutsedda utgifter och intäkter har avlöst varandra. Det har inte varit en lätt situation för någon och svårt att hänga med i svängarna för ett litet oppositionsparti.
Jag vill här passa på att rikta ett stort Tack till alla tjänstemän för allt jobb ni lagt ner för att göra siffrorna begripliga för oss trots de många buden som kommit. Av nämnda anledning väljer vi liberaler att denna gång inte lägga tonvikt på detaljer i kronor och ören i vårt budgetförslag men vill ändå genom våra yrkanden lägga en mer liberal touch på den budget som kommer att gälla och påverka oss alla de kommande åren.

Först några ord om själva dokumentet. Det består av 31 sidor varav 10 handlar om målarbete, och 13 om budgetförutsättningar och ekonomi. Denna gång ingen lunta på 80-90 sidor som också beskriver vilken verksamhet vi förväntas få för pengarna. Det är ett nytt sätt att jobba med budget. Först får man pengarna sedan beskriver man vad man avser att göra med dessa. Låter logiskt och bra. Framtida utvärderingar och analyser får visa om det blev bra. Som vi ser det kräver denna form av budgetprocess en tydlig styrning redan i budgetdokumentet, en styrning som utmanar och ställer tydliga krav på varje nämnd som ska ansvara för att vi uppnår de uppställda målen och styrtalen.

När vi i årsredovisningen tittar på hur väl kommunen hittills lyckats med att nå uppställda mål kan vi se att det lyser grönt på vissa områden men också väldigt mycket gult och rött. Då kan vi fråga oss – Hur är det med våra mål? Är de realistiska men ändå utmanande? Är det så att leveransen är dålig eller är det fel på mål och styrtal? Det förefaller som att vi stampar runt på samma ställe och kommer inte vidare. Detta leder oss osökt in på målen i detta dokument, bara några exempel: Företagens nöjdhet med kommunens service. Måltal 70 år 2022, resultat 2020 var 71. Var finns utmaningen till att tänka om och tänka nytt i detta? Kommunens boendeattraktivitet – utfall år 2019, 107, utfall 2020 var 105 och Måltal 2022 är 105. Ingen spänd båge här inte. Vi är nöjda som det är.

Befolkningsutveckling 100 år 2022, därefter ökning till 200 – utfall 2020 blev 1. Är det realistiskt? Vi vet att VA-frågan är kommunens stora akilleshäl. Var ska dessa 100 och sedan 200 nya medborgare bo? Bostadskön är enligt gårdagens UNT växande. Det krävs i snitt 800 ködagar för att komma åt en hyreslägenhet i kommunen. Att spänna bågen för orealistiska mål utgör inte en utmaning för någon.

Att sätta måltal för medellivslängd i en budgethandling kanske man kan ifrågasätta värdet av, en aning svårt för kommunal verksamhet att påverka. Efter en dip 2020 av väl kända skäl håller vi oss på samma nivå i Måltal 83,3 som vi uppnådde 2019.

Näringslivets upplevelse av hur väl det går att rekrytera medarbetare i vårt geografiska närområde.”

MARGARETA WIDÉN-BERGGREN: ”Det är ganska meningslöst det som hon sitter och pratar om nu.”

IRMELI BELLANDER: ”Åh tack så mycket vem som nu sa det.”
Och Irmeli Bellander fortsätter sitt anförande:

”Utfall år 2019 var 2,45, 2020 var 2,39 Måltal 2021 var 2,6 och 2022 är 2,4. Var finns utmaningen? Varför inte spänna bågen åtminstone till 2019 års nivå?

Östhammars kommun har alltsedan 2014 sjunkit i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. 2020 ligger vi på plats 270 efter att 2014 ha legat på plats 154. Årligen har vi satsat på tillväxt och företagsklimat. Resultatet torde vara nedslående för alla. Här ser vi verkligen anledning att tänka nytt och tänka utanför boxen Gör vi rätt saker eller bara sakerna rätt? Liberalerna föreslår i likhet med Moderaterna att posten Näringslivsbefrämjande åtgärder stryks i budgeten.

Kommunens hållbarhetsranking av landets kommuner Måltal 125 från 140 år 2020. Här kan vi skönja en spänd båge och en utmaning. Vi ska förbättra oss med 15 platser i relation till övriga kommuner. Bra! Att vi nu dessutom börjar mäta några hållbarhetsnyckeltal är bra och ligger i tiden. Det ska bli intressant och spännande att följa hur det går.

Genom att från Kommunstyrelsens budgetsammanträde till i dag utöka budgeten för struktur och utvecklingsfonden med en miljon, till 3,4 miljoner vill majoriteten förbättra medborgarinflytandet och satsa på boende- och livsmiljöer. Det tycker vi är bra men vi vill styra lite där. Liberalerna har för ett år sedan motionerat i kf om inrättande av tjänst som brukar- och äldreombud. Det är en fråga som vi drivit länge, senast i valplanen inför valet 2018. Vi ser att i dagens budgetförslag genom denna fond finns utrymme för att inrätta en sådan tjänst för att vitalisera delaktighet av berörda i beslut som rör dessa grupper. Med en sådan tjänst hade en naturlig dialogpartner funnits inför den stora omställningen av hemtjänsten som genomfördes i januari med alldeles för lite dialog och förankring. Och när vi ändå är inne på denna utvecklings- och strukturfond som också ska satsa på boende och livsmiljöer – nu är det läge att satsa på vårt sedan länge drivna krav på att anställa en stadsarkitekt. Östhammars kommun behöver verkligen en samlad kraft som driver gestaltningsfrågorna i kommunen och tar ett samlat grepp om våra tätorter. En stadsarkitekts kompetens hade kanske motverkat den frustration som finns bland delar av befolkningen i Öregrund som anser att attraktiva kulturarv går förlorat när vattenspeglarna täcks av trädäck. Utöver det estetiska tycks det även i detta fall ha saknats dialog med berörda, alltså det snart så urvattnade begreppet medborgardialog. Dialog är något helt annat än att komma med färdiga förslag och fråga vad tycker ni och sedan göra som man tänkt i alla fall.

Östhammars kommun ligger på 239e plats av landets kommuner när det gäller demokrati och jämställdhet i tidningen Focus ranking av Sveriges kommuner. Det duger inte! Trots fina ord och ambitioner saknas det något. Det krävs tydlig styrning för att det ska bli verkstad. Vi behöver tydlig styrning mot mer utmanande och realistiska mål. Det finns en tendens i landet och Östhammar utgör därvid inget undantag. Det är tendensen att när brister avslöjas löser vi dem med mer resurser. De brister inom äldreomsorgen som avslöjades p.g.a. pandemin gav upphov till stora nationella satsningar till vård och omsorg. I denna budget får Socialnämnden extra statsbidrag på 12 miljoner innevarande och de två kommande åren. Dessutom får man 11 miljoner högre budget än 2021. Det är säkert välbehövliga pengar men vi ska komma ihåg att det viktigaste är att avstå från att göra saker som inte är nödvändiga. Minutredovisning inom hemtjänsten är inte nödvändig. Delade turer ska bort! Sjukfrånvaron måste minska! Att förverkliga heltider för alla som vill ha det anser man i Trelleborgs kommun att man kommer att tjäna miljoner på. Dags för Östhammars kommun att titta utanför boxen nu under de två åren som det finns möjlighet att söka det extra statsbidraget. Dags att öka personalens inflytande och möjlighet att påverka sin arbetssituation inte minst inom hemtjänsten. Dags också att se till att det krävs kunskaper i svenska språket för att jobba inom hemtjänst och särskilt boende. Samlat torde dessa åtgärder leda till lägre sjuktal.

Sammanfattningsvis yrkar liberalerna i detta budgetförslag en politisk styrning så att:

1) Tjänst som äldre-och brukarombud inrättas
2) Tjänst som stadsarkitekt inrättas
3) Heltid som norm för alla inom äldreomsorgen genomförs och minutredovisning och delade turer tas bort
4) mål för arbetet med att sänka sjukskrivningskostnader sätts till 6 procent 5) administrativa kostnader för produktionen minskar ytterligare
6) budgetposten näringslivsbefrämjande åtgärder stryks ur budgeten.

För Liberalerna i Östhammar
Irmeli Bellander
Gruppledare”
(Slut på anförandet.)

Vill du lyssna själv på MWB:s ”inspel” i Bellanders anförande? Spola/scrolla fram till 1.51.20 i webbsändningen:
Kommunfullmäktige 15 juni – Quickchannel

You may also like...