”Östhammars kommun tillhör tillväxtkommunerna i Sverige” – Vad är det som växer? Missnöjet?

Jag citerar några rader från kommunstyrelsens ärendelista 9 februari 2021:

Östhammars kommun tillhör tillväxtkommunerna i Sverige. Det är tydligt och det finns inget som tyder på att detta kommer förändras de närmaste åren. Tvärtom.

Citat hämtade jag från punkten ”Arrendeavtal med Alunda IBF om padelbanor”. Här tar kommunen i så den spricker.

Punkten handlar alltså om padelbanor:

”Alunda är den ort i kommunen, som bedöms ha starkast förutsättning för befolkningstillväxt de närmaste 10-15 åren. Behovet av investeringar för att tillvarata den potential som orten har är stort och redan har Kommunfullmäktige visat att Östhammars kommun är beredda att möta detta med satsningar.

Exploatering av två nya bostadsområden kommer inledas så snart överföringsledningen av dricksvatten tagits i drift.

Men det kommer inte att stanna vid detta. Nya skolplatser, nya fritidsanläggningar och ny infrastruktur är bara några av de kommande tio årens investeringsbehov som följer med ortens tillväxt. I skenet av detta är det särskilt viktigt att Östhammars kommun samarbetar med andra – både för att bidra med kunskap men också för att avlasta kommunens investeringsram.

En föreningsallians har nu bildats i Alunda. De vill bl.a. undersöka förutsättningarna för en idrottshall i Alunda (Alunda Aktivitetscenter), en multisportanläggning (utomhus) samt två utomhus padelbanor i Alunda. Ärendet nu gäller padelbanorna, som placeras på kommunens mark på andra sidan Marmavägen i förhållande Olandsskolan. Området bedöms planmässigt lämpligt och skolans möjligheter att få sina behov tillgodosedda de närmaste åren bedöms inte påverkas av att kommunen upplåter mark för ändamålet.

Men det betyder inte att ärendet inte saknar utmaningar. Några av dessa är:
 Vägen till elljusspåret kommer att påverkas givet att banorna etableras på det sätt som beskrivits för kommunens bygglovsenhet.
 Arrendeavtalet behöver vara tioårigt eftersom föreningsalliansen också söker kompletterande finansieringsstöd – ett villkor från en komplementär bedöms kan vara att föreningen har rimliga förutsättningar att bedriva verksamheten över en lång tidshorisont (10 år).
 Behovet av förskole-och grundskoleplatser i Alunda är akut. Den aktuella platsen kan inte ianspråktas för det ändamålet (eftersom det förutsätter en detaljplaneändring) – men det är av yttersta vikt att frågan om nya skolplatser i Alunda får sin långsiktiga lösning så snart det är möjligt.

Östhammars kommun tillhör tillväxtkommunerna i Sverige. Det är tydligt och det finns inget som tyder på att detta kommer förändras de närmaste åren. Tvärtom. Vi kommer behöva hantera alla de utmaningar som tillväxtkommuner har. På den resan får vi möjlighet att konkret visa vad vårt värdeord ”Tillsammans” innebär när det gäller att hantera dessa utmaningar. Därför är det viktigt för att visa att vi vill utveckla våra tätorter i nära samarbete med lokalt närings- och föreningsliv.

Ärendet godkändes 2020-11-24 av Kommunstyrelsen men efter överläggning med föreningen fanns behov av revidering för att möjliggöra genomförandet.

Förändringar i detta kontrakt: Det som förändrats i jämförelse med den version som tidigare beslutats är att kommunen inte villkorar kontraktet genom att tala om vilken finansiering som föreningen ska använda.

Formuleringen i tidigare version fastslog att finansieringen skulle vara via Allmänna arvsfonden. Den andra ändringen rör den klausul som sa att kommunen vid behov kunde upphäva kontraktet när som helst under kontraktstiden. Denna möjlighet finns kvar i denna version men med tillägget att kommunen har för avsikt att finna annan lämplig mark om detta skulle ske. Utan detta tillägg kan föreningen inte söka bidrag för anläggningen vilket är en förutsättning för förverkligande.”

You may also like...