Östhammars kommuns skötsel av den offentliga miljön – bottenbetyg från medborgarna 2021-2022

Jag är i Jämföraren/Kolada och kikar på hur Östhammars kommun sköter sina uppdrag, enligt SCB:s medborgarundersökningar 2021-2022.

Det finns 290 kommuner i Sverige. Nedan placerar sig Östhammars kommun på olika platser utifrån 290.

Resultatet för kategorin ”Underhåll av den offentliga miljön” lyser med röda siffror.

Andelen (%) som svarat ”Ganska bra” eller ”Mycket bra” på frågorna:

Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen:
2021: Plats 270 ( 48,5 %)
2022: Plats 277 (43,4 %)

Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen:
2021: Plats 268 (56,6 %)
2022: Plats 276 (50,3 %)

Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen:

År 2021: Plats 270 (59,8 %)
År 2022: Plats 283 (50,0 %)

Snöröjning av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen:
År 2021: Plats 262 (55,7 %)
År 2022: Plats 275 (47,8 %)

Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar fungerar bra:
År 2021: Plats 283 (52,7 %)
År 2022: Plats 282 (57,5 %)

Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen:
År 2021: Plats 260 (71,7 %)
År 2022: Plats 253 (74,6 %)

Skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra:
År 2021: Plats 232 (79,5 %)
År 2022: Plats 273 (72,1 %)

Skötsel av badplatser i kommunen fungerar bra:

År 2021: Plats 272 ( 60,6 %)
År 2022: Plats 278 (59,1 %)

Åtgärder mot skadegörelser eller annan förstörelse fungerar bra i kommunen:
År 2021: Plats: Något bättre än rikssnittet (59,8 %
År 2022: Plats: Något bättre än rikssnittet (62,8 %)

Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet fungerar bra i kommunen:
År 2021: Plats 278 (57,1 %)
År 2022: Plats 266 (59,1 %)

SCB:s Medborgarundersökning, Underhåll av den offentliga miljön:
Jämföraren – Kolada
…………………………………

Kommunstyrelsen 22 februari 2022, citat från Dnr KS-2022-100:

Det finns idag en negativ avvikelse mellan hur våra kommuninvånare uppfattar skötseln av de yttre miljöerna och hur medborgare i andra kommuner uppfattar motsvarande i sina kommuner.

Vid sidan av att upplevelsen knappast stärker kommunens attraktivitet, utgör den även i någon mening ett betyg på den kommunala organisationens leverans. Bilden som ges är speglar inte den upplevelse kommunen, som organisation, vill att kommunens invånare ska ha.

Följande fyra insatser planeras för verksamhetsåret 2022:

Den första insatsen
Fastställande av drifts- och skötselplaner av badplatser, torg, allmänna platser, parker och kommunens verksamhetslokaler. Ansvarig för detta är Sektor Samhälle och utförandeorganisation för detta är Sektor Verksamhetsstöd (fastighetsdriften) respektive sektor Bildning (genom arbetsmarknadsenheten). Detta behöver formaliseras på så vis att
instruktionerna blir skriftliga och bekräftas av utföraren.

Den andra insatsen
Förstärkning av utförarorganisationen så att fler praktikanter kan sysselsättas. I den här delen behöver arbetsledningen också preciseras – ett ökat antal praktikanter ställer ytterligare krav på arbetsledning. Sektor Verksamhetsstöd (genom fastighetsdriften) samordnar och planerar för de kompletterande resurser som behöver tillskjutas för att kunna leverera mot fastställda drifts- och skötselplaner.

Den tredje insatsen
Etablering av kontakt med lokala föreningar för att dels informera om fastställda drifts- och skötselplaner, med syfte att identifiera potentiella samordningsfördelar. En samordnad insats där både beställardelen av kommunens organisation (Sektor Samhälle) och utförarorganisation (Sektor Verksamhetsstöd) för en dialog i lokalsamhället.

Den fjärde insatsen
Avslutningsvis den kommunikativa delen av insatserna. Förvaltningen etablerar en rutin för vad vi avser att åstadkomma och vilka insatser som genomförs, samt vad det leder till. Den här delen av insatsen leds av Sektor Samhälle med aktivt stöd från Sektor Verksamhetsstöds kommunikation och kundtjänst.

Det är Sektor Samhälle som projektleder insatsen och som också redovisar till Tekniska utskottet. Nästa delredovisning är planerad till 10 maj 2022.

Citat från protokoll 10 maj, Dnr KS-2022-100:
Under våren har fokus legat på att rekrytera arbetsledare, precisera skötselplaner, identifiera arbetsrutiner för de objekt som prioriteras i insatsen samt kommunicera syfte med insatsen.
Av presentationen på utskottet framkommer
Hur arbetet organiseras (inkl. ledning och rutiner för bl.a. anmälningar)
Omfattningen av resurser kopplat till insatsen
Vilka kostnader insatsen bedöms medföra
Vilka objekt som föreslås prioriteras
Risker/åtgärder
Kommunikation och synbarhet
Än så länge har inte satsningen givit några påtagliga resultat i samarbetet vare sig med Arbetsförmedlingen eller civilsamhället. Till detta kommer projektgruppen få skäl att få återkomma.
Nästa delredovisning är planerad till 16 augusti 2022.
…………………………….

Skratta eller gråta?
”Civilsamhället” har påtalat brister i flera års tid. Men det kanske måste vara ”rätt” personer från civilsamhället som hör av sig till ’kommunen’?

You may also like...