Om slutförvar av använt kärnbränsle

Citat MKG 5 mars 2020:

I en s.k. lagrådsremiss den 5 mars 2020 föreslår regeringen lagändringar som rör statens ansvar för vissa kärnavfallsfrågor. Regeringen föreslår att det slutliga ansvaret för ett geologiskt slutförvar och det avfall som finns i anläggningen ska vila på staten. Dessutom föreslår regeringen att om en tillståndshavare inte kan fullgöra sitt ansvar för säkerheten i en kärnteknisk verksamhet ska detta ansvar övergå till staten. Regeringen bryter ut dessa frågor ur förslaget på ny kärntekniklag, delvis p.g.a. att Östhammars kommun vill ha sistahandsansvaret klargjort innan ett beslut tas om kärnbränsleförvaret. 

Läs hela inlägget hos Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG):
Regeringen föreslår lagändring om bl.a. sistahandsansvar för kärnavfallsförvar

You may also like...