Stort underhållsbehov av idrottsanläggningar i Östhammars kommun

Jag citerar från kallelsen Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 3 december, punkt 14:

”De idrottsanläggningar Kultur- och Fritid har strategiskt ansvar för har ett stort underhållsbehov. I Östhammar finns även beslut om en ny idrottshall då Frösåkershallen har dömts ut. För att utbudet av anläggningar ska ha politisk förankring har en process inletts där KS och KFNs presidier samt berörda tjänstemän deltar. Arbetet ska utmynna i vilket utbud av idrottsanläggningar som ska finnas i kommunen. Steg ett är att ta fram ett basutbud kring vad som måste finnas per ort och steg två innefattar vad som även bör finnas i kommunen. Arbetet leds av en extern processledare via RF-Sisu. Syftet med arbetet är att fatta beslut kring långsiktiga prioriteringar alternativt belysa behovet av ändrade budgetramar.”

You may also like...