Tekniska utskottet diskuterar utbyggnaden av bryggdäck i Öregrunds inre hamn i kombination med nya lokala ordningsföreskrifter

Jag citerar hela punkt 14, tekniska utskottets ärendelista för sammanträde 16 november 2021:

Förslag till beslut: Tekniska utskottet tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Tekniska utskottet diskuterar de vägval som är särskilt viktiga att göra i samband den pågående utvecklingen i inre hamnen samtidigt som beslut om nya lokala ordningsföreskrifter är förestående.

Sedan september har regelbundna möten genomförts med det organiserade civilsamhället och det lokala näringslivet för att informera om och diskutera vägval runt den planerade utbyggnaden av inre hamnen i Öregrund.

Det har varit tydligt att det finns en mängd hänsynstaganden att göra i samband med utbyggnaden – inte minst eftersom Östhammars kommun även samtidigt planerar att förändra de lokala ordningsföreskrifterna och avvecklat de felaktigt utformade nyttjanderättsavtalen på allmän platsmark i området.

Vid workshops under inledningen av november identifierades ett antal konkreta avgörande frågeställningar, som får behöver övervägas noga och som kräver tydlighet i beslut. Dessa frågor tas upp för diskussion.

Extern medverkan: Göran Brocknäs (goran@brocknas.se)
Beslutet skickas till Ulf Andersson

……………………………… slut citat ………………………………

Östhammars kommun, denna gång tekniska utskottet, har fortfarande inte fattat vad som ska stå i fokus i dessa ’förhandlingar’. Det är alltså KULTURMILJÖOMRÅDET – HAMNOMRÅDET – som är huvudobjekt här, INTE kommersiella intressen, som har att anpassa sig efter den kulturmiljö de vill verka i.

You may also like...

1 Response

  1. Gertie Fahlvik skriver:

    Konstig inställning och dessutom mycket dålig svenska.