PDF att skriva ut om vilka regler som gäller för högtalarförstärkt musik från krogar (utom i Öregrund, tydligen)

Jag har inte fått svar från alla kommuner jag skickat frågor till ännu, men svar från tillräckligt många, 39 kommuner, för att se mönster om vilka riktlinjer som gäller för högtalarförstärkt musik från krogar och uteserveringar. Jag har samlat alla svar jag fått hittills i ett dokument som jag delar med mig av till den som vill ha. Varsågod:

Tillägg 19 februari 2022: Buller från musikverksamheter – vägledning
Stockholms stad
:

Riktvärden för buller i bostad
Det är Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus, FoHMFS 2014:13, som tillämpas vid bedömning av om bullerstörningen utgör en olägenhet. Riktvärdena gäller dygnet runt och är framtagna för att säkerställa en ljudnivå som innebär att man inte ska vara störd i sin bostad och kunna få den återhämtning och vila som behövs.
Folkhälsomyndighetens riktvärden för musik är således strängare än för andra ljud eftersom ljud från musik som tränger in i bostaden ofta upplevs som mer störande än annat ljud vid samma dBA-nivå. En förklaring är att ljudet går att känna igen och identifiera. En annan orsak är att basljudet från musiken sprids i byggnaden eftersom låga frekvenser dämpas dåligt av väggar, golv och tak.

Det är alltid verksamhetsutövaren som ansvarar för att se till att riktvärdet för höga ljudnivåer inte överskrids. I vissa fall kan det vara oklart om det är evenemangsplatsens, exempelvis restaurang, nattklubb, pub, arena och dyl. eller arrangören, det vill säga den person eller företag som organiserar evenemanget, som har det yttersta ansvaret. Men normalt hålls arrangören som ansvarig. På nattklubbar, pubar och restauranger är det ägaren som har det yttersta ansvaret även om det kan finnas en discjockey eller annan personal som sköter musikanläggningen.

Egenkontroll
Den som bedriver konserter och evenemangsverksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa är enligt 26 kap. 19 § miljöbalken skyldig att ha så kallad egenkontroll, vilket innebär att man ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.
I miljöbalken finns bestämmelser om undersökningsskyldighet. Där står det att verksamhetsutövaren måste göra de undersökningar av verksamheten som behövs för tillsynen. Det innebär att verksamhetsutövaren kan vara skyldig att göra ljudnivåmätningar och andra kontroller om någon klagar på buller från verksamheten.

Åtgärder som påverkar ljudet direkt vid källan är ofta de mest effektiva för att minska risken för störningar i närliggande bostäder. En enstaka åtgärd är sällan tillräcklig utan en kombination av åtgärder behövs oftast. Bullerutredningar och åtgärdsförslag bör tas fram av fackman inom akustikområdet.

Åtgärder vid musik inomhus [som det handlar om från krogarna i Öregrunds kulturmiljöområde, Hamntorget]
Det är viktigt att alla möjligheter att påverka och minska ljudet vid källan beaktas: vid högtalarförstärkt musik är den enklaste och effektivaste metoden att skruva ned ljudet.
Ljudnivån från musikanläggningen justeras i lokalen så att gällande riktvärden för buller inte överskrids i närliggande bostäder. Man kan med fördel använda de mest utsatta bostäderna som referens vid injusteringen.

Man bör som verksamhetsutövare känna till ljudisoleringen mellan lokalen och närliggande bostäder i fastigheten. Detta för att kunna minimera störningsrisken till grannarna genom att antingen ljudisolera verksamhetslokalen eller anpassa musikanläggningen utifrån fastighetens förutsättningar.

Även om ljudisoleringen har bedömts som ”god”, så är det i slutändan alltid de uppmätta ljudnivåerna i bostäderna som är avgörande. Så om klagomål inkommer från någon boende så är det ljudnivåerna hos denne som primärt ska utredas, inte ljudisoleringen.

Där en bostad gränsar till verksamheter med musik anser miljö- och hälsoskyddsnämnden att viss minsta luftljudsisolering mellan lokal och lägenhet för undvikande av olägenhet är lämplig för att minimera risken för störning till närboende.

Om det uppstår klagomål: Musik upplevs oftast inte behagligt när det tränger in i en bostad från närliggande restauranger och evenemangsplatser. Musik är tonalt av karaktären, det vill säga enskilda toner och frekvenser kan lätt urskiljas. Lågfrekvent ljud och tonalt ljud uppfattas normalt som mer störande än annat buller. Dessa typer av ljud går att känna igen och identifiera. Lågfrekvent ljud som basljud från musik sprids i byggnader eftersom låga frekvenser dämpas dåligt av väggar, golv och tak. Det är vanligt att boende som störs av musikbuller vänder sig till miljö- och hälsoskyddsnämnden i egenskap av tillsynsmyndighet med klagomål på störningen. Tillsynsmyndigheten ska då se till så att klagomålet utreds.

Eftersom musikbuller uppfattas som mer störande än annat buller är Folkhälsomyndighetens riktvärde i bostaden lägre för musikbuller, 25 dBA ekvivalent, jämfört med det normala riktvärdet på 30 dBA för ekvivalent ljud.

Om Folkhälsomyndighetens riktvärden överskrids kan miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Det kan handla om krav på olika bullerdämpande åtgärder men även begränsning av exempelvis verksamhetens öppettider.

You may also like...