Sommaren 2022 med krögarnas containrar i kulturmiljöområdet ”föll ut väl”. Och 2023?

Läs gärna de här inläggen igen, titta på bilderna och lyssna på samma oljud som boende vid hamnen tvingades lyssna på förra sommaren när tjänstemän i Östhammars kommunhus upplät mark för en sopstation vid hamnen till krögarna. Försöket ”föll väl ut”. För vem?
Sökresultat för ”containrar” – Öregrundarbloggen varje dag 365

Samma gäng i kommunhuset som tar beslut om sopor 2023 tycker att det här ser bra ut:
Östhammars kommuns idé om hur det ska se ut vid Hamntorget efter krögarnas sommarsäsong

Så här blir det sommaren 2023
KS-2023-36
Kallelse Tekniskt utskott 17 januari.
Källsorteringshus, Öregrunds hamn

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen.

Ärendebeskrivning
Under en lång tid har tillgång till utrymmen för källsortering av avfall från såväl verksamheter som turister uppmärksammats som ett problem. Utvecklingen av en ny lösning initieras av flera parametrar:

* Gästhamnens besökare efterfrågar källsortering,
* Krögarna i Öregrunds hamn provade en källsorteringslösning i hamnen sommaren 2022 som föll ut väl men som behöver utvecklas,
* Ett införande av ny lagstiftning gällande renhållning är förestående som innebär att även ”folk på stan”, besökare och turister som rör sig i det allmänna utrymmet ska få utökade möjligheter till källsortering

Dessa punkter sammantaget ger underlag för att hitta en lösning för en källsorteringsbyggnad i Öregrunds hamn. Samtidigt rymmer Öregrunds hamn stora kulturmiljövärden vilket innebär att stora krav behöver mötas för att byggnaden ska vara funktionell för företagande och enskilda och smälta in i miljön på ett bra sätt.

Förslaget som förvaltningen önskar gå vidare med är med funktionen som i bilagt förslag (bioteria) men anpassat exteriört med tanken att det ska se ut som ett gammalt båthus/fiskekoja och smälta in i hamnen så att man tror att det har stått där i 50-100 år redan.

Placeringen är i första hand tänkt vid handelskajen mellan piren och gästhamnsbyggnaden. För att möta behoven bedöms en yta om 60-70 m2 vara lämplig. Byggnaden kommer också att delas av så att hyra kan tas ut för den del som verksamheterna nyttjar.

Visning av miljöhus, bioteria:

You may also like...

1 Response

  1. Gertie Fahlvik skriver:

    Varför kan inte krögarna åka med soporna till sopstation som alla andra så man slipper lyssna på oljudet från avfallsanläggningen från hamnen