Lågt intresse för barnomsorg och skola bland föräldrar i Östhammars kommun?

Citat Östhammars kommun:
Barn- och utbildningsförvaltningens föräldraenkät skickas årligen ut till alla föräldrar med barn i barnsomsorg, skolbarnsomsorg och skolans årskurs 2, 5 och 8. Syftet med brukarenkäten är att få fram ett faktaunderlag för ett fortlöpande arbete med verksamhetsförbättring.
– I år kan vi inte använda detta verktyg eftersom svarsfrekvensen är för låg, säger Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef. Det är tråkigt, med tanke på att vi är till för våra brukare.
Länk: Östhammars kommun/Föräldraenkäten 2014 kommer inte att användas

You may also like...