Avslag på motion om förstelärare i Trygghet & Studiero i Östhammars kommun

Motioner från partier i opposition avslås närmast som en reflex av majoriteten i Östhammars kommun. Här är en till i mängden av motioner som avslagits av majoriteten: Motion om förstelärare i trygghet och studiero av oberoende fullmäktigeledamoten Åsa Lindstrand.
Svaret på motionen finns på sidan 29 i det här dokumentet:

”Barn- och utbildningsnämnden håller med om att det ska vara tryggt att vara i skolan och att varje elev har rätt till studiero. Utifrån en nulägesanalys kommer varje enhet, under rektors ledning, ta fram en handlingsplan för ökad trygghet och studiero under 2019. Däremot kommer inte någon förstelärare att utses inom området trygghet och studiero.

Östhammars kommun får idag statsbidragstäckning för 30 stycken förstelärare. Dessa tjänster har fördelats mellan kommunens skolor/skolområden utifrån elevantal och för tillfället är 29 tjänster tillsatta (av de två förstelärartjänster som Hammarskolan fått sig tilldelad är i dagsläget bara en tillsatt).

Förstelärartjänsterna är tidsbegränsade och löper fram till och med vårterminen 2021. Förstelärarnas uppdrag regleras i avtal mellan ansvarig rektor och respektive förstelärare och utgår ifrån de behov som finns på skolan/skolområdet. Detta innebär att det i dagsläget inte finns några förstelärartjänster kvar att fördela för detta ändamål.

Barn- och utbildningskontorets förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar motionssvaret och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen.”

Länk till motionen om förstelärare i Trygghet & Studiero

Jag har ställt samman alla anmälningar till Skolinspektionen på Östhammars kommun 2015-2018. Notera dock att anmälningar till Skolinspektionen inte alltid leder till kritik och/eller förelägganden. Även inspektionens  ”Beslut att inte utreda (avskrivning)” finns med i diagrammet:

You may also like...