Kränkningar i skolor ökar 102 % i Östhammar och minskar 71 % i Öregrund

Östhammars kommun/Skollagen:
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn.
En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Antal kränkningsanmälningar 2020 -2022 per tätort i Östhammars kommun:

Från 2020 till 2021 har kränkningsanmälningarna i Östhammar ökat med 102 %, medan anmälningarna minskade på alla andra orter.
Är elever i Östhammar mer benägna nu att anmäla kränkningar än tidigare? Beror ökningen av anmälningar på den nya storskolan som stod färdig år 2020?
Kränkningsanmälningarna i Öregrund minskade med 71 % från år 2020 till 2021. Är elever i Öregrund mindre benägna nu att anmäla kränkningar än tidigare? Eller har personalen och skolledningen gjort ett strålande förebyggande arbete?
Det går att ställa många frågor kring det här.

(Statistiken kommer från Östhammars kommun/BUN.)

You may also like...