Kränkningsanmälningar 2019-2020 på skolorna i Östhammars kommun

Kränkningsanmälningar kan handla om kränkning elev-elev och lärare-elev och vuxen-elev …

Östhammars kommun:
”Enligt Skollagen ska en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. I Östhammars kommun görs anmälan och utredning i ett digitalt system.”

Olika typer av kränkningar

Psykosociala kränkningar
Kan vara att en elev blir utfryst, ignorerad och förlöjligad. (har här även lagt ex. skor i toalett, kläder tagna m.m.)

Verbala kränkningar
Att sprida falska rykten om någon eller att kalla någon för ett skällsord.

Fysiska kränkningar
När någon blir förföljd, tafsad på, knuffad eller slagen.

Kränkningar i form av text eller bild
Kan vara via sociala medier, sms, meddelanden, mejl eller genom bild och video. Både i och utanför skolan.

You may also like...