Östhammars kommun betalar 8,8 miljoner kronor för grundskoleplatser utanför kommunen

Kommunala pensionärsrådet & rådet för funktionsnedsatta ställer bra frågor:

Hur påverkas Olandsskolans ekonomi av att man får betala till Uppsala kommun för elever i Tuna och Stavby?

Svar om Olandsskolans ekonomi med tanke på elever som väljer att gå i annan skola:
Vi har fritt skolval i Sverige, man har dock inte alltid rätt till skolskjuts. När elever väljer att gå i annan skola än den de normalt skulle ha gått i så betalar BOUkontoret platsen från en central budget, det är inte den lokala skolan som betalar. År 2016 har vi 8,8 mkr för att köpa platser i andra grundskolor än våra egna. Vi har ”tagit budget” från alla skolor för att kunna bygga upp budgeten för köp av externa platser. Skulle alla elever välja att gå i våra egna skolor så skulle de 8,8 mkr kunna läggas såsom kvalitetsförbättring på de egna grundskolorna.

Har Barn- och utbildningsnämnden och BoU-kontoret ställt sig frågan VARFÖR föräldrar i Östhammars kommun väljer grundskola i annan kommun till sina barn?

You may also like...