34 % av medborgarna i Östhammars kommun tycker att de har inflytande över kommunens verksamhet

Ett av Östhammars kommunfullmäktiges prioriterade mål lyder så här:
KF 3: Östhammars kommun ska vara en kommun med god service och med utrymme för medskapande.

Nu kommer det märkliga: Måltalet för KF 3 är endast 50 %, vilket innebär att ’Östhammars  kommun’ har som mål att en lika stor andel (hälften av medborgarna) inte ska uppleva god service och inget utrymme för medskapande.
Ännu märkligare blir det att endast 34 % av medborgarna i Östhammars kommun upplever god service och utrymme för medskapande.

Eller har jag  missförstått tabellerna i kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse?
Läs kallelsen sidan 10

You may also like...