Delegaten som tyckte det var en bra idé att upplåta parkeringsplatser vid Hamntorget för uteservering

Minns du när en restaurang i Öregrund i februari 2022, fick den här responsen i ett protokoll om önskemål att utöka uteserveringen ytterligare och ha servering på parkeringsplatser:
 
Östhammars kommun kan som markägare och trafikansvarig se att det föreligger positiva effekter av förslaget när det gäller trafiksituationen utanför restaurangen, trots ianspråktagandet av tre parkeringsplatser. Förslaget är också praktiskt genomförbart enligt vår bedömning. Ytterligare samråd ska ske med Trafikverket.”
Läs hela blogginlägget här:
Kommunen ville upplåta 3 parkeringsplatser 2021 vid hamnområdet i Öregrund för uteservering. Beviljas 2022?

Samma delegat, verksamhetschef för Växande kommun, har fått utökat förtroende och fler ärenden på sitt bord. ”Vi utgör länken mellan kommunen och näringslivet”, som sagt.

Citat från kommunens dokument om delegationsordning för kommunstyrelsen


Att delegera innebär att överflytta beslutanderätt. Delegering kan ske både från kommunfullmäktige till nämnd och från nämnd till utskott, en ledamot eller en ersättare och en anställd i kommunen. Den som får beslutanderätten kallas delegat.

När kommunstyrelsen eller en nämnd delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i kommunstyrelsens eller nämndens ställe. Beslut som fattas enligt delegationsordning är juridiskt sett kommunstyrelsens eller nämndens beslut och kan överklagas på samma sätt som kommunstyrelsens eller nämndens beslut.

Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen eller nämnden. Kommunstyrelsen och respektive nämnd beslutar när och hur anmälan ska ske.

Huvudregeln är att delegat avgör ärendet. Vid tveksamhet kan alltid ärendet på delegatens initiativ överlämnas till kommunstyrelsen eller nämnden för avgörande. Rätt att besluta på delegation innebär inte att du är skyldig att besluta.

Ansvaret för beslut på tjänstemannanivå vilar alltid på en tjänsteman, den som fattat beslutet.

Beslut som fattas på delegation är ett slutgiltigt beslut på kommunstyrelsens eller nämndens vägnar. Det kan inte ändras annat än genom överprövning av delegaten själv eller genom överklagande där så är möjligt.

Ett delegationsbeslut kännetecknas av att beslutsfattaren måste göra vissa självständiga överväganden och bedömningar och i normalfallet finns det för delegationsbeslut alternativa lösningar. Ett delegationsbeslut kan överklagas.
Delegationsordning (osthammar.se)

Verksamhetschef för Växande kommun är delegat även för följande ärenden som kräver gott omdöme:

* Försäljning av bostadstomter i enlighet med fastställd taxa.
* Försäljning av industritomter upp till 6000 kvm inom detaljplanelagt område som prissatts genom oberoende expertvärdering innan försäljning eller genom försäljning till högst bjudande via mäklare.
* Upplåtelse av nyttjanderätt till kommunens mark i högst två år.
* Uthyrning av lägenheter och lokaler samt inhyrning av lägenheter och lokaler för kommunal verksamhet.
* Yttrande till bygg- och miljönämnden angående ansökan om bygglov.
* Föra talan vid lantmäteriförrättningar med rätt att ingå överenskommelser i dessa ärenden.
* Avge yttrande över regionala och statliga myndigheters ärenden angående trafikföreskrifter (exempelvis hastighetsbegränsningar).
* Beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter.
* Beslut om undantag från lokala trafikföreskrifter avseende långa, breda, tunga transporter med stöd av trafikförordningen.
* Beslut om undantag från övriga trafikföreskrifter med stöd av trafikförordningen.
* Beslut om uppsättning vägmärken och skyltar som enligt vägmärkesförordningen inte kräver lokal trafikföreskrift.
* Besluta om lokala trafikföreskrifter av mindre betydelse.

Angående trafikföreskrifter – har någon testat att bromsa i nerförsbacken vid Ica framför övergångsstället och kliva av cykeln till förmån för gående? Det har jag tyvärr ’testat’ och det höll på att gå illa för mig och cyklisten bakom mig. Det finns alltså fler i trafiken än bara bilar och fotgängare. Lärdom: Led cykeln i nerförsbacken förbi Ica.  

Det bästa är självklart, som Ostkustens Framtid anser, att stänga av hela Ica-backen för trafik:
OF:s svar på remisser (ostkustensframtid.se)

Det enda som tillåts växa i Öregrund i allmänhet och i kulturmiljöområdet i synnerhet är krogarnas ytor. Du kanske tror att nu kan nog inte krögarna ta för sig av mer kommunal mark? Vänta till våren 2023 är här, så får du se … Det finns några ’hål’ (utsikt) kvar mellan krogterrasserna att täppa till.
Bygglovshandlingar behövs inte för att bygga på Hamntorget i Öregrund


You may also like...