Östhammars kommun är en mycket klen tillsynsmyndighet när det handlar om krögarna i Öregrund

Uppdatering 11 maj 2022 med anledning av ej korrekt information på Östhammars kommunhus’ webbsida. Följande är inte korrekt:
För uteserveringar, med tillhörande verksamhet, arbetar vi tillsammans med verksamhetsutövarna för att skapa tydligare information om vad som gäller. Bland annat har krögare gemensamt ingått en överenskommelse, bland annat gällande ljudnivåer–  och renhållning:
Satsningar inför sommaren i Öregrund – Östhammars kommun
Hur kan en myndighet som Östhammars kommun inte publicera korrekt information!

Krögarna har INTE kommit överens om ljudnivåer! Det de kommit överens om är att de ska spela en timme längre på nätterna än vad kommunens riktlinjer tillåter. Krögarna ska spela fram till klockan 02, men det står klockan 01 i kommunens riktlinjer om buller från verksamheter. Eller, ska krogarna härja fram till klockan 07 på morgon? Läs här:
Buller från verksamheter – Östhammars kommun (osthammar.se)

INLÄGG FRÅN 10 MARS 2022:
Några bekanta till mig, och som tyvärr får sina somrar förstörda år efter år efter år, ville i god tid förhöra sig om vilka ljudnivåer kommunen avser att låta krögarna pumpa ut i boendemiljön kommande sommar. Här är en del av svaret 24 februari 2022 från en miljö- och hälsoskyddsinspektör i Östhammars kommunhus. Min markering med fet text:

I dagsläget arbetas ett dokument fram av krögarna för bland annat ljudnivåer i Öregrund som en intern överenskommelse mellan krögarna, och inget som vi som tillsynsmyndighet kan stötta oss på vid tillsyn. Men i och med detta dokument hoppas vi på att man tillsammans kan komma med en överenskommelse för att göra det trevligare i Öregrund på sommaren. Vill tydliggöra att det är något som förmodligen inte kommer kunna lösas under en sommar.

Miljöchefen ska i sommar göra bullermätningar vid krogarna och vi kommer utifrån det begära in krögarnas egenkontroller. I deras egenkontroll ska krögarna bland annat ha gjort sina egna ljudmätningar. Diskussioner pågår fortfarande för hur vi ska göra en så bra tillsyn som möjligt.

Tillsynen som miljöenheten utövar regleras med allmänna råd om buller inomhus från Folkhälsomyndigheten. I de råden gäller ljudnivåerna som kommer in i ert vardagsrum/sovrum inomhus med stängda fönster. För verksamhetsutövarna gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer. Östhammars kommun har sedan tidigare riktlinjer för hur mycket det får låta utanför den musikspelande verksamheten. Riktlinjer är dock bara en rekommendation, men det är dessa som min chef ska följa när han är ute och mäter. Dessa finns på Östhammars kommuns hemsida.”

………………………………….

Nedan ser du krögarnas överenskommelse (ihop med den förening i Öregrund de är medlemmar i) samt mitt förslag som jag mejlade till kommunen, inklusive till den miljö- och hälsoskyddsinspektör som skrev svar till närboende till krogarna samt till Öregrunds interima Utvecklingsråd. Jag har självklart inte fått någon respons från kommunen. I det förslag jag skickade till kommunen lade jag in kommunens egna riktlinjer för buller och högtalarförstärkt musik samt de tidigare ordningsföreskrifterna kommunen hade för uteserveringar. Såklart att varken kommunen eller krögarna gillar mitt förslag.

………………………………….

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN KROGVERKSAMHETER I ÖREGRUNDS HAMNOMRÅDE
(Samtliga krögare sägs stå bakom denna överenskommelse.)

§ 1 Riktlinjernas omfattning
1.1 Riktlinjerna omfattar alla verksamheter med serveringstillstånd och/eller alla verksamheter som nyttjar allmän platsmark.
1.2 Riktlinjerna är ett ramverk som sätter de yttre gränserna för verksamheter enligt §1.1.
1.3 Riktlinjerna ersätter INTE gällande lagar och förordningar, utan fungerar som komplement.
1.4 Riktlinjerna reglerar INTE ex. gestaltning eller vilka allmänna ytor som kan upplåtas då det regleras individuellt med respektive verksamhet.

§ 2 Ljudnivåer
1.5 Nattklubb på uteservering (ljudnivå för dans och med förordnade vakter). Tillåtet onsdag, fredag och lördag fram till serveringstidens utgång (vanligen kl. 02.00).
1.6 Livekonserter och trubadurer (elförstärkt).
Tillåtet alla dagar i veckan fram till kl. 23.00, ingen verksamhet få ha livekonsert/trubadur 7 dagar i veckan. Tillåtet enstaka dagar i veckan fram till kl. 24.00 med söndagar och måndagar endast i undantagsfall.
1.7 Bakgrundsmusik (ljudnivå för sittande bordsgäster som kan samtala) Tillåtet alla dagar i veckan fram till serveringstidens utgång.
1.8 Vid Öregrunds vedertagna event och högtider såsom ex. skolavslutning, midsommar och båtveckan kan riktlinjer i §2 frångås tillfälligt.

§ 3 Renhållning sommartid
3.1 Verksamheterna följer föreskrifterna för avfallshantering för företag i Östhammars kommun.
3.2 Det är verksamheternas uppgift och intresse att hålla rent och snyggt på sin servering och i dess omedelbara närhet, även om det inte är verksamhetens egentliga ansvar.
Förvaring av ex. trasiga bord, parasoll och annat är ej tillåten utanför egna verksamheten annat än vid tillfället för bortforsling.
3.3 Generellt bör principen ”vi städar lite mer än vi egentligen behöver” tillämpas, eftersom det i förlängningen gynnar verksamheten.

§ 4 Stängning/renhållning vintertid
4.1 Uteserveringar ska tömma på lös inredning/möbler och städas av ordentligt.
Uteserveringar får inte användas för förvaring där insyn finns från gata/torg/gångvägar.
Övrig förvaring ska ske inomhus eller forslas bort.
4.2 Om möjligt ska ytor göras tillgängliga för allmänheten. Även ex. tralldäck kan göras tillgängliga och ex. parkbänkar kan placeras ut för allmänhetens nyttjande.
Allmänhetens tillträde kan förstärkas av inbjudande skyltning eller liknande. Ett framtida gestaltningsprogram kan även fungera vägledande i detta.
4.3 Extra insatser för att ”ge tillbaka” till allmänheten uppmuntras, ex. ljusslingor kring jul.
Fråga gärna föreningen Samarbete Öregrund om råd och tips där ni kan bidra.

§ 5 Tillsyn
5.1 Tillsyn av lagar och förordningar sker som vanligt av kommunen.
5.2 Tillsyn av ovan kompletterande riktlinjer sker vanligtvis genom egenkontroll. Det ligger i krogarnas gemensamma intresse att dessa riktlinjer följs av var enskild aktör för att vi ska uppnå syftet. Därigenom ligger det ett stort ansvar på alla krogar att upplysa varandra om när regler och riktlinjer tänjs eller överträds.
5.3 Vid större överträdelser och för att undvika enskildas åsikter ska innehållet och behovet stämmas av med övriga krogar innan upplysning.
5.4 Mindre tips på förbättringar kan ske direkt och bör mottas som välvilja från en kollega.

§ 6 Synliggörande
6.1 Tillståndsbevis med ytor utritade utfärdas av kommunen och ska alltid sitta väl synlig för gäster och förbipasserande uteserveringens/restaurangens entré.
Detta bevis innehåller förslagsvis:
– Serveringsyta
– Datum för upplåtelse av platsen för servering
– Datum och tider för serveringstillstånd
– Tider för ljudnivåer (§2)

§ 7 Uppföljning
7.1 Kommunen kallar årligen, efter sommaren, till ett möte där riktlinjer följs upp och uppdateras vid behov.

§ 8 Signering 8.1 Riktlinjer signeras av både ägare och driftchef för vart år för tillståndsgivning samt kommunen.
………………………………….

MITT FÖRSLAG: RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETER MED SERVERINGSTILLSTÅND OCH/ELLER VERKSAMHETER SOM NYTTJAR ALLMÄN PLATSMARK
(Jag har använt text från krögarnas överenskommelse, men med tanke på hur det brukar se ut vid hamnen har jag lagt in skarpare krav på krögarna.)

§ 1 Riktlinjernas omfattning

Riktlinjerna omfattar ljudnivåer, renhållning, ordningsföreskrifter, tillsyn och egenkontroll, publik information om verksamheterna samt uppföljning.

§ 2 Ljudnivåer
Den som driver en verksamhet är ansvarig för att inte närboende utsätts för störning från verksamheter i form av buller och högtalarförstärkt musik.
2.1 Det är Östhammars kommuns ”Riktlinjer för ljudnivåer från högtalarförstärkt musik” som gäller. För alla som bedriver en verksamhet får högsta ljudnivå direkt utanför verksamheten inte överstiga:
55 dB (A) klockan 22:00 – 01:00 måndag, tisdag, torsdag och söndag.
55 dB (A) klockan 01:00 – 07:00 måndag, tisdag, torsdag och söndag.
65 dB (A) klockan 22:00 – 01:00 onsdag, fredag, lördag.
55 dB (A) klockan 01:00 – 07:00 onsdag, fredag, lördag.

§ 3 Verksamheternas renhållning
3.1 Verksamheterna ska följa föreskrifterna för avfallshantering för företag i Östhammars kommun.
3.2 Det är verksamheternas uppgift och intresse att hålla rent och snyggt på sin servering och i dess omedelbara närhet. Förvaring av ex. trasiga bord, parasoll och annat är ej tillåten utanför egna verksamheten annat än vid tillfället för bortforsling.

§ 4 Ordningsföreskrifter för uteserveringar på allmän platsmark
4.1 Upplåtelsetid 15 april – 15 september.
4.2 Uteserveringen skall vara placerad direkt mot huslivet.
4.3 Uteserveringens avgränsning får inte placeras utanför den upplåtna uteserveringsytan.
4.4 Planteringskärl skall placeras på upplåten yta.
4.5 Parasoller, markiser eller liknande skall rymmas inom den upplåtna ytan.
4.6 Uteserveringens möblemang ska stilmässigt anpassas till omgivningen.
4.7 Ingrepp i marken får inte göras. 
4.8 Då serveringen upphör för säsongen skall platsen städas och återställas i ursprungligt skick, vilket innebär att allt material till uteserveringarna ska tas bort. Östhammars kommun kontrollerar detta genom besiktning.

§ 5 Tillsyn och egenkontroll
5.1 Tillsyn av verksamheterna sker kontinuerligt av kommunen, både som rutin och vid klagomål.
5.2 Tillsyn sker även genom verksamheternas egenkontroll.

§ 6 Publik information om verksamheterna
6.1 Tillståndsbevis med ytor utritade utfärdas av kommunen och ska alltid sitta väl synlig för gäster och förbipasserande uteserveringens/restaurangens entré.
Detta bevis innehåller bl.a.:
– Upplåten yta på allmän platsmark.
– Datum för upplåtelse av platsen för servering.
– Datum och tider för serveringstillstånd.
– Tider för ljudnivåer (§2)

§ 7 Uppföljning
7.1 Kommunen kallar årligen, efter sommaren, till ett möte där riktlinjer följs upp och uppdateras vid behov.

§ 8 Signering 8.1 Riktlinjer signeras av både ägare och driftchef för varje år för tillståndsgivning samt kommunen.

………………………………….

När det handlar om renhållning och ljudnivåer har krögare redan innan sommarsäsongen 2022 börjat, lämnat den överenskommelse som krögarna menar att alla står bakom. Bråte, sopor, fimpar och musik som påtvingas närboende. Precis som vanligt, alltså.

You may also like...