Varför går våra politiker fria när de gång på gång fattar beslut som bryter mot lagen?

Det började med att jag samlade akademiska avhandlingar (forskning) som handlar om hur människor mår i olika miljöer, arkitekturer och stadsmiljöer. Jag samlar självklart de här avhandlingarna med tanke på hur det ser ut på Hamntorget i Öregrund.

Vilket skydd har kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer?

Vi får ofta frågan vad man kan göra för att få politikerna att ta sitt ansvar för att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader från rivning och förvanskning. Det enkla svaret är att dessa byggnader och miljöer redan har ett starkt skydd i lagen. Problemet är att politikerna i byggnadsnämnderna gång på gång fattar beslut som bryter mot lagen.

En tjänsteman på kommunen har ansvar för beslut i samband med myndighetsutövning och kan därmed bli föremål för disciplinåtgärder, avsked eller rättsliga påföljder vid förseelser. Brottsbalkens 20 kapitel om tjänstefel reglerar ansvaret. Varför går våra politiker fria när de gång på gång fattar beslut som bryter mot lagen?

Här finns mer att läsa:
Vilket skydd har kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer? – Arkitekturupproret

Om tjänstemannaansvar i Brottsbalken, 20 kap. Om tjänstefel m. m.

1 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.
Brottsbalk (1962:700) Svensk författningssamling 1962:1962:700 t.o.m. SFS 2022:1043 – Riksdagen

You may also like...