Östhammars kommun bestrider återbetalningskrav till Riksgälden för inköp av datorer

Jag hittade detta i kommunens diarium, daterat 28 september 2021.
Återbetalningsärende, RG 2019/334

”Riksgälden har utefter 2018 års revision av finansieringen av Östhammars kommuns arbete med slutförvarsfrågorna i kommunen inlett ett återbetalningsärende.

Analysen omfattar tre poster:

En oredovisad arbetskostnad gällande arbete enligt kärntekniklagen på motsvarande 40.000 kr.
En felaktigt bokförd och icke uppdelad faktura på 27.133 kr.
Bägge dessa poster, motsvarande 67.133 kr motsätter sig inte Östhammars
kommun en återbetalning av.
Den sista punkten avser referensgruppens datorer. Östhammars kommun har svarat på ett antal frågor runt detta till Riksgälden, som också redovisats i analysen till återbetalningsärendet. En fråga som ställts gäller om datorerna enbart används för slutförvarsfrågor. Svaret är nej, de används inte enbart för slutförvarsfrågor. Kommunen har ansett att datorerna behövs som arbetsredskap för referensgruppen att följa slutförvarsfrågan. Som kommunen tidigare redovisat så ingår det för kommunen att stödja det demokratiska systemets folkvalda fritidspolitiker så mycket man kan när det gäller att underlätta för dem att ta del av underlag som behövs för att de ska kunna fatta beslut i viktiga frågeställningar. Kärnavfallsfrågan är viktigt för Östhammars kommun och arbetsredskapen har behövts för referensgruppens ledamöter fram till dess att beslut fattats i vetofrågorna vilket skedde hösten 2020 och våren 2021. Fram till dess anser Östhammars kommun att det är relevant att
kärnavfallsfonden bär den kostnaden för inköp och abonnemangskostnader för referensgruppen. Hur de i övrigt använt datorerna är upp till dem.

Östhammars kommun bestrider därför ett eventuellt återbetalningskrav gällande datorerna till referensgruppen.”

………………. SLUT ………………………

Obs! Alla i referensgruppen har inte fått datorer. Enbart de som är folkvalda har fått, vet jag eftersom jag har vänner i referensgruppen och som inte är folkvalda politiker!

You may also like...